Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende utdanningsstilling hvor du får mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling i Helse Stavanger!

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 9 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen 15 år og
oppover og deres pårørende/sosiale nettverk, herunder akutt TSB, polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgn.

Inntaks – og oppstartsteam er et "velkomstsenter" for pasienter som skal starte opp i rusbehandling. Vi er lokalisert sentralt i Stavanger sammen med flere enheter i vår avdelingen, og kan tilby et engasjerende og positivt fag fellesskap, egen faglig utvikling og en flott utsikt over Stavanger.

Teamet har ansvar for å vurdere alle nye henvisninger til TSB, samt gjennomføre basiskartlegging/utredning for å avklare videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten, og sikre at pasienter som har behov for det mottar videre forsvarlig helsehjelp. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, erfaringskonsulent, psykologer, leger og merkantile ressurser. Målsettingen for teamets arbeid er å sikre god kvalitet på oppstart av behandling innen TSB i samsvar med målsettingene i nasjonalt pasientforløp rus, herunder økt fokus på somatisk helse og levevaner. 

Ved Inntaks – og oppstartsteam ARA har vi en ledig fast stilling for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i rus- og avhengighetsmedisin. En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Stillingen inngår i vaktordning. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist. 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av helse- og sosialfaglig ansatte, erfaringskonsulenter, psykologer, leger og merkantile ressurser.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest jmf. Helsepersonelloven §20 a.
Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene ved Inntak- og oppstarsteam vil være:

 • I samarbeid med teamet bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter, med hovedfokus på somatisk helse og medisinsk behandling.
 • Ivareta den medisinskfaglige kompetansen i vurdering av rett til nødvendig helsehjelp og videre behandlingsbehov innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kartleggingssamtaler med pasient og evt. pårørende for å avklare status og behov for videre behandling i forhold til somatiske helsetilstander.
 • Etablere kontakt og samhandling med fastlege og andre deler av spesialisthelsetjenesten for å sikre videre forsvarlig helsehjelp ut i fra pasientens behov
 • Utredning-, behandling- og veiledningsansvar innen det medisinskfaglige området.
 • Teamet skal sikre god pasientbehandling i tråd med kravene i nasjonalt pasientforløp rus, og stillingen krever nært samarbeid med mange ulike interne og eksterne instanser.
 • Delta i aktuell felles veiledning, og bidra med egen kompetanse i internundervisning, klinisk møter og andre aktuelle fora. Bistå annet fagpersonell med nødvendig medisinskfaglig kompetanse, samt gi innspill i behandlingsprosessen ved forespørsel.
 • Bidra til å utvikle prosedyrer for å kvalitetssikre pasientbehandlingen i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og nasjonale retningslinjer og veiledere.
 • Inngå i vaktlag.

Utover dette vil en ut i fra individuell utdanningsplan ha tjenestetid på ulike TSB enheter i Avdeling forru og avhengighetsbehandling, blant annet LAR, TSB døgn, akuttpost TSB

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søker må tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanning i Norge
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Ønskelig med relevant kunnskap og klinisk erfaring med pasientgruppen.
 • Ønskelig med erfaring med pasientsikkerhet og /eller forbedringsarbeid.
 • Gode skriftlige dokumentasjonsevner.
 • Kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper

 • Engasjement og høy motivasjon for pasientgruppen og deres pårørende.
 • Engasjert i fag- og tjenesteutvikling for å skape bedre behandlingstilbud til våre pasienter.
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Fleksibel, men også strukturert og målrettet.
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du evner å tilpasse og formidle kompleks informasjon til pasienter, pårørende og andre
  samarbeidspartnere.

Vi tilbyr

 • En fleksibel og spennende stilling i et proaktivt fagmiljø som har høyt fokus på fag- og tjenesteutvikling.
 • Faglig og personlig utvikling – herunder all nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin etter en femårsperiode, rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan, klinisk veiledning, fordypningstid 4 timer pr. uke, internundervisning 2 timer pr. uke.
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde.
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og tilknytning legetjenesten i ARA.
 • Delta i oppbygningen av tverrfaglig akuttmottak SUS (rus, somatikk og psykisk helsevern).
 • Gode muligheter for å delta i forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning ( KORFOR).
 • Lønn etter avtale.
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.
 • Rekrutteringstillegg 50 000,-

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Borgen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: +47 959 98 883
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / inntak og oppstartteam (IO-teamet), Helse Stavanger HF
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image