Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å være med å forme fremtidens helsetjenester? Enheten for legetjenester og smittevernsarbeid søker engasjerte og motiverte leger i stillinger knyttet til helse- og velferdssentre, helsehus, flykninghelseteamet, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten.

Trondheim kommune har i dag rundt 70 leger. Vi har kontinuerlig behov for leger i vikariater fra 20 til 100 prosent stillinger. Størrelsen og lengden på vikariatet kan avtales etter ønske. 

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som lege i påvente av LIS1 har du mulighet til å jobbe som vikar i ett år, og arbeidserfaringen er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger. 

Som vikar hos oss vil du jobbe alene som lege på tjenestested i nært samarbeid med øvrig helsepersonell og med tverrfaglige tjenester. Det legges opp til faste møtepunkt i legegruppen og nødvendig veiledning vil bli gitt. Vi tilbyr spennende fagmiljø i en tjeneste under stadig utvikling.  

Skriv i søknaden hvor du foretrekker å jobbe. Det er mulighet med en kombinasjonsstilling av de ulike tjenestene.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For mer utfyllende opplysninger rundt stillingene ta kontakt. 

Vi ansetter fortløpende etter behov.

Arbeidsoppgaver
Helse- og velferdssenter/helsehus:
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre / helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner
 • Samhandling / samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
 • Deltagelse i jevnlige møter / smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege
 • Internundervisning
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær
Helsestasjon:
 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for
 • Ha et forebyggende fokus
 • Samarbeide med fastleger og BUP St.Olav i følge samarbeidsrutiner
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid 
 • Kan bli aktuelt å ivareta ressursteam i forbindelse med barn av foreldre med rusproblematikk
 • Delta på månedlige møter med legekolleger
Skolehelsetjeneste:
 • Gjennomføre skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Trondheim kommune
 • Bidra til å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppe, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på skolene som legen har som tjenestested
 • Bidra i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut  og eventuelle øvrige ansatte i BFT. Lege bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen jfr. Samarbeidsavtalen med skolen
 • Delta på månedlige møter med legekolleger
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid 
Flykninghelsetjenesten:
 •  Være kjent med og jobbe etter gjeldende lovverk og Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flykninger og familiegjenforening. Videre er barnekonvensjonen og menneskerettighetene et viktig fundamenter og rettesnor i arbeidet
 • Jobbe tverrfaglig, helhetlig og familierettet for å tilby gode og likeverdige tjenester
 • Jobbe forebyggende, stabiliserende og helsefremmende
 • Dette er 1. linje helsetjeneste og inkluderer fastlegekontor for asylsøkere, nybosatte flykninger og familiegjenforening i Trondheim. Flykninghelseteamet er også helsestasjon for barn på asylmottak, samt har også anvar for smittearbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Medisinstudent m/lisens kan søke seg til Øya helsehus og Trondheim rehabilitering
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin med hovedvekt på geriatri eller pediatri
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter / internundervisning
 • Veileder
 • Tett oppfølging / samarbeid med overlege
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag til fredag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Lehn
Tittel: Koordinator leger i sykehjem og flyktninghelseteamet
Telefon: 47764297
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon/skole
Telefon: 94849323
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Koordinator leger i helsehus
Telefon: 90819431
Navn: Thorstein Kaasbøll
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92258314
Arbeidssted
Prinsens gt. 1A
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen