Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Ålesund interkommunale senter søkjer vi no etter overlege i dagstilling. Stillinga inneheld 60% klinisk arbeid ved ØHD- avdeling, og 40 % administrativt arbeid.
Administrativt arbeid inkluderer fagutvikling, sakshandsaming, opplæring og oppfølging av LIS1, veiledning og supervisjon av ALIS-kandidater, samt undervisning av medisinstudenter fra NTNU.
For å styrke verksemda endrar vi organiseringa med no og ha to stillingar med overlegefunksjon. Ei stilling for ØHD/ OGM avdeling og ein tilsvarande overlegefunksjon ved legevakta, der dei to overlegane vil utgjere eit fagteam og ha stedfortredarfunksjon for kvarandre.
Vi søkjer etter deg som har engasjement og interesse for den akuttmedisinske helsberedskapen i kommunehelsetenesta. 
Ein vert ein del av eit team i et større fagmiljø, som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar. 
Stillinga inneber dagarbeid på kvardagar. Det er ikkje knytt vaktarbeid til stillinga.
Øyeblikkelig hjelp døgnavdeling (ØHD) består av 13 senger. Avdelinga tek imot pasienter frå fastlegar, legevakt og sjukehus. Det er i all hovedsak avklarte akutte problemstillingar, der pasienten kan dra nytte av eit kommunalt behandlingstilbod. Gjennomsnittleg liggetid er ca. 4 dagar. Avdelinga har flere ALIS-kandidatar. Legene ved avdelingen har ukentlig møte, med blant annet internundervisning, og hvor aktuelle problemstillinger tas opp.Overgrepsmottaket ligger i tilknytning til Ålesund legevakt, der det arbeidar ei stabil gruppe med dyktige sjukepleiarar.
Dagarbeidet er i kombinasjon med andre offentlige legetjenester, og innebærer arbeid på sjukeeheim og ØHD.

Arbeidsstad er i vakre Ålesund, med flott natur og eit rikt kulturliv. For mer informasjon om Ålesund og regionen, sjå https://www.visitalesund.com.

Arbeidsoppgåver
 • Fagleg utvikling/ utarbeiding av faglege prosedyrar/ Undervisning
 • Rådgivande funksjon ovanfor administrasjon og kommunalleiing
 • Opplæring/ oppfølging av nye leger/ LIS ved Ålesund lokalmedisinske senter
 • Samhandling/ koordinering med andre tenester i forhold til fagutvikling/ drift
 • Klage- og avvikshandtering og kvalitetsarbeid/ Saksbehandling og sakkyndigarbeid
 • Bakvaktsfunksjon på dagtid
 • 60 % klinisk arbeid
 • ØHD-avd brukar pr.tida CGM som journalsystem

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i klinisk fag
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskapar
 • Godt kjennskap til kommunehelsetenesta
 • Gode samarbeidsevner mellom profesjonar og mellom ulike behandlingsnivå
 • Høg fagleg interesse 
 • Gyldig politiattest

Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med vidare i ein spennande utvikling
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team og sjølvstendig
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løysningsorientert, kunne handtere uforutsette situasjonar
 • Kunne arbeide i tråd med yrkesetiske retningslinjer for leger

Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Spennande, varierende og utfordrende arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
ØHD / OGM
Kontaktpersoner
Navn: Alexander Olaf Drabløs Wiig
Tittel: Kommuneoverlege
E-post: Alexander.Olaf.Drablos.Wiig@alesund.kommune.no
Navn: Gunhild Hareide
Tittel: Avdelingsleder ØHD/OGM
Telefon: 990 13 098
E-post: gunhild.hareide@alesund.kommune.no
Navn: Torfinn Strand Vingen
Tittel: Ass. kommunalsjef Helse
Telefon: 970 14 452
E-post: torfinn.vingen@alesund.kommune.no
Navn: Linn Jenny Husøy Morsund
Tittel: Avdelingsleiar offentlig legetjeneste
Telefon: 414 46 306
E-post: linn.jenny.husoy.morsund@alesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Overlege ØHD / OGM
Arbeidssted
Åse Helsehus
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND
Søk på stillingen