Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingen inngår i sanitetsstaben som har et godt fagmiljø bestående av både militær seksjonssjef, oversykepleier, sykepleiere og veterinær. Du vil også jobbe tett med sjefslegen i Brigade Nord, sjefslegen i Hæren samt sykestuene.

Stillingen er 100% stilling med arbeidstid 24 timers redusert bundet arbeidstid (RBA) eller 100% med 37,5 time arbeidsuke. Ønsker en tilsetting på 37,5 timers arbeidsuke, så vil 3 dager være i stab Trenregimentet ved Bardufoss og resterende dager ute ved sykestuene etter behov.

Stillingen har tjenestested Bardufoss, men kan også vurdere andre tjenestested dersom det ikke er forenelig med å pendle til Bardufoss.Det blir i dialog med arbeidsgiver. 
Stillingen er militær - spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT)  med oberstløytnant (oblt) grad.

Lurer du på noe angående stillingen, ring for en hyggelig og avklarende prat.

ARBEIDSOPPGAVER
 • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Trenregimentet 
 • Medisinsk faglig overordnet ansvar for Hærens sykestuer
 • Medisinskfaglig rådgiver for sjef Trenregimentet og sykestuene i Hæren
 • Administrative oppgave.
 • Undervise i helsefaglige emner
 • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestuene i Hæren
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Jobbe klinisk ved TRENREGs sykestuer etter behov
 
KVALIFIKASJONER
 • utorisasjons som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1
 • Du må være Norsk statsborger, og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse.
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler befalsutdanning (GBU) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (for tiden 8 ukers varighet)
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Tilfredsstille medisinske krav til utenlandstjeneste, samt gjennomføre og bestå fysisk test: Krav til leger er 4 i styrke og utholdenhet. Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
Ønskelige kvalifikasjoner: 
 • 5 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
 • Erfaring som militær lege
 
PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet vektlegges
 
VI TILBYR
 • Pendlerstatus kan innvilges ved søknad.
 • Stillingen er 100% med arbeidstid 24 timer redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke eller  100% stilling og 37,5 timer pr uke. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • 24 timers RBA er tillagt grad oberstløytnant stillingskode 1521. Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 75 - 80, pt kr 759 100 - 870 900.
 • 37,5 timers arbeidsuke avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 85 - 90 pr tiden 996 000 - 1125 800
 • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.  
 • Gode pensjons- og velferdsordninger. Særaldersgrensen for militære leger er for tiden 60 år.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
 
OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Godkjenningen må dokumenteres. Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Stab Trenregimentet
Kontaktpersoner
Navn: Helga Botten
Tittel: Oversykepleier
Telefon: 92446170
Navn: Svein Kåre Nyseth
Tittel: Ass G-1 OLS Trenregimentet
Telefon: 99514220
Hjemmeside
Arbeidssted
Bardufoss
Flystasjon 95
9325 BARDUFOSS
Søk på stillingen