Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig ett års engasjement i nyopprettet 100% stilling som seksjonsleder/enhetsleder med mulighet for forlengelse ved Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus i Arendal. Tiltredelse ca. 01.11.2024. Lederfunksjonen har tidligere kun vært knyttet til fagstilling i 50%, for tiden en overlegestilling.

Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) er en egen enhet i Barne- og Ungdomsavdelingen (BUA), Somatisk klinikk, Sørlandet sykehus Arendal (SSA). HABU er lokalisert til 6.etasje i sykehuset («Barnas sykehus»), vis-a-vis BUA sengepost/poliklinikk og Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) Helse Sør-Øst.

HABU har ansvar for å gi spesialisthelsetjenester til barn og unge fra 0-18 år med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. Enheten får årlig henvist ca. 200 nye barn og gir oppfølgingstilbud til rundt 8-900 barn og unge med ulike grader av funksjonsnedsettelser. HABU, SSA har rundt 13 årsverk, inkludert 2 overlegestillinger med ansvarsområde tverrfaglig vurdering/utredning/diagnostikk, saksansvar/pasientansvar, veiledning til pasienter, familie og fagpersoner i 1. linjetjenesten. Inntil nå har HABU Arendal kun hatt en lederfunksjon i 50% tilknyttet en fagstilling, for tiden en overlegestilling. Det opprettes nå en egen lederstilling i 100%.

Habiliteringstiltakene har som målsetning å bidra til bedre mestring og livskvalitet for barn og familie. En del av HABU sitt arbeid foregår ambulant. HABU har i tillegg til den direkte kliniske virksomheten ansvar for å bistå kommunene med kompetanseutvikling i forhold til målgruppene.

Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Enhetslederen har ansvar for den daglige driften av HABU Arendal i tråd med sykehusets retningslinjer og i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og metodikk for Virksomhetsstyring i SSHF. I dette ligger fag-, personal- og økonomiansvar for enheten.
 • Videreutvikle en god pasientsikkerhetskultur med lavest mulig behandlingsrisiko.
 • Bidra til samhandling på tvers av klinikker, avdelinger og lokasjon for å øke kvaliteten på pasientbehandlingen. Enhetsleder har et særskilt ansvar for at det tverrfaglige samarbeidet fungerer.
 • Sammen med andre ledere og tillitsvalgte utvikle en kultur preget av åpenhet, tillit og respekt, skape stolthet og samhold innad og trygghet utad for innbyggere og samarbeidspartnere.
 • Delta i avdelingens lederteam, samt delta i nettverksmøter for ledere i habilitering i Helse Sør-Øst. 
 • Bidra til konstruktiv dialog med avdelingssjef og klinikkdirektør med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling, pasientsikkerhet og ledelse i avdelingen.
 • Det forventes at leder initierer og prioriterer de rette utviklingsoppgavene og er positiv til at HABU deltar i forskning tilknyttet fagfeltet. 
 • Gjennomføre gode endringsprosesser i samarbeid med ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud og avtale dialogmøter med tillitsvalgte i tråd med lokal samarbeidsavtale.
 • Sikre god budsjettstyring og budsjettkontroll i enheten. Dette også som ledd i å se helheten i foretakets økonomiske situasjon.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en leder med erfaring, interesse og engasjement for barn og unge fra 0-18 år med medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker. 
 • Relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.
 • Erfaring fra ledelse innen barnehabiliteringsfeltet vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra å lede et tverrfaglig team av erfarne medarbeidere med høy kompetanse.
 • Kompetanse i økonomi, personalarbeid, fagutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Kompetanse innen forskning.

Personlige egenskaper

 • Ledererfaring
 • Samarbeids- og løsningsorientert
 • Selvstendig og strukturert
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Evne til å motivere og inspirere til forskning.

Vi tilbyr

 • En velfungerende enhet i en veldrevet barne- og ungdomsavdelingen
 • Et stabilt team med bred faglig kompetanse og erfaring
 • Et spennende og variert arbeid med barn, ungdom og familier
 • Et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet og med mange erfarne og dyktige kolleger
 • Tett samarbeid med Barne- og Ungdomsavdelingens øvrige enheter inkl. Regional Kompetansetjeneste-Medfødte Russkader
 • Mulighet for forsknings- og utviklingsarbeid
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Jon Sverre Skranes
Tittel: Overlege
Telefon: +47 99 39 02 85
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
HABU SSA, Sørlandet sykehus HF
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image