Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Akuttmedisinsk avdeling i divisjon Elverum-Hamar er organisert som en organisatorisk enhet, med enheter for anestesi, intensiv og akuttmottak på begge sykehus. Avdelingen har ansvar for all akuttmedisinsk aktivitet og behandling i divisjonen. Avdelingen har ca 210 årsverk, og ledes av avdelingssjef sammen med hans ledergruppe som består av 8 ledere. 

Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar er funksjonsdelt. Sykehuset Innlandet Hamar har en stor bløtdelskirurgisk avdeling som dekker generell bløtdelskirurgi og gastrokirurgi fra størsteparten av Hedmark, samt urologi, mamma- og karkirurgi fra hele Oppland og Hedmark. Sykehuset Innlandet Elverum har en stor ortopedisk avdeling, gyn/fødeavdeling, ØNH-, øye- og barneavdeling. Både Elverum og Hamar har indremedisinske avdelinger med akuttfunksjon.

Overleger ansettes i Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar, men vikariatet er rettet mot Hamar sykehus. Ved evt. ønske om rotasjon mot Elverum vil man fortsatt ha Hamar som sitt hovedarbeidsted. Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har vært gjennom et generasjonsskifte og vi tilbyr et overlegekollegium som jobber aktivt for at arbeidsplassen skal bli best mulig ved å møte kravene til den moderne arbeidstaker. Fra 2. september innfører vi tilstedevakt/ aktiv vakt (1:1) for våre bakvakter.

Vi søker engasjerte og motiverte overleger som vil være med å utvikle akuttmedisinske avdeling i divisjon Elverum-Hamar.

Akuttmedisinsk avdeling Elverum-Hamar har følgende stillinger ledig:
Overlege 90% vikariat med hovedarbeidssted Hamar. Avdelingen er fleksibel på oppstartsdato og betingelser for rotasjon mot Elverum. Ved rotasjon mot Elverum på dagtid vil det kunne bli mulighet for å øke stillingsprosenten i vikariatet.

Arbeidsoppgaver

Fast ansatte overleger forventes å bidra i kvalitetsforbedring og videreutvikling av avdelingen samt veilede LIS i deres utdanning.

Som overlege ved anestesiavdelingen Hamar inngår man i en 10-delt bakvaktsordning med tilstedevakt på natt og med LIS i tilstedevakt. Enheten på Hamar dekker anestesiservice for de kirurgiske subspesialitetene kar/gastro/uro/mamma/endokrin og plastikk. Hamar sykehus har traumefunksjon for divisjonen Elverum-Hamar. Avdelingen har ansvaret for intensivavdelingen med både kirurgiske og medisinske pasienter.

Kvalifikasjoner

  • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning som anestesilege
  • Søker må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

  • Faglig interesse og engasjement for spesialiteten
  • Strukturert
  • Ansvarsbevisst
  • Fleksibel
  • Må fungere godt i team og kunne jobbe selvstendig
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Hem
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4792402668
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Akuttmedisinsk avdeling, Elverum-Hamar, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar
Søk på stillingen