Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig stilling som seksjonsleder for Seksjon for hudsykdommer.

Seksjon for hudsykdommer er en del av Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer. Seksjonen består av 12 leger i spesialisering og 11 overleger og har virksomhet på poliklinikk, dagavdeling og sengepost.

Klinikk for kirurgi og spesialisert medisin (KSM) har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og regionsfunksjoner. Samtidig håndterer klinikken en del pasientgrupper på lokalsykehusnivå.

Seksjonslederen rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonslederen skal delta og ta medansvar for avdelingens samlede utfordringer, økonomiske resultatmål og være en aktiv bidragsyter i vedtatte overordnede mål og strategier.

Seksjonen skal gi behandling med høy faglig standard og samarbeide nært med andre deler av sykehuset innenfor gitte rammer av ressurser og behov. Seksjonen skal drive fagutvikling, utdanning og forskning av internasjonal kvalitet innen fagfeltet og samarbeide nært med Universitetet i Oslo og andre akademiske læresteder.

Stillingsinnehaver har ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner og arbeidsoppgaver som pålegges eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområder. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

Den kliniske andelen av stillingen inngår i ordinær klinisk drift.

Stillingens ansvarsområde kan endres dersom den videre integrasjons- og organisasjonsutviklingsprosess, eller implementeringen av denne, skulle gjøre det nødvendig. Eventuelle endringer skal håndteres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Den geografiske lokaliseringen kan også bli endret.

Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til andre oppgaver som pålegges av overordnet.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ha samlet fag-, budsjett-, personal- og resultatansvar for seksjonens virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse. 
 • Bidra til å gjennomføre vedtatte omstillingskrav knyttet til drift og utvikling av seksjonen.
 • Ha ansvar for pasientbehandlingens kvalitet innen seksjonens fagområde, og sørge for at arbeidsprosesser knyttet til pasientsikkerhet, kvalitets- og forbedringsarbeid gjennomføres.
 • Tilrettelegge for forskning, metodeutvikling og undervisning i seksjonen.
 • Bidra til å initiere og gjennomføre utvikling av gode pasientforløp i egen seksjon og mellom seksjoner/avdelinger i klinikken.
 • Bidra direkte i det kliniske arbeidet.
 • Sikre at seksjonens personell innehar nødvendig kompetanse gjennom aktiv fagutvikling og rekruttering.
 • Motivere seksjonens ansatte til å bidra til oppnåelse av faglige og økonomiske resultater og skape et godt arbeidsmiljø.
 • Bidra med å utforme resultatkrav til seksjonen i samarbeid med seksjonens ansatte og avdelingsleder.
 • Utføre løpende resultatoppfølgingsoppgaver og rapporteringer til avdelingsleder i henhold til definerte resultat- og lederkrav for klinikken.
 • Bidra til å ivareta samarbeidsrelasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt vernetjenesten på lokalt nivå.
 • Ansvar for systematisk HMS-arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være godkjent norsk spesialist i dermatologi med norsk autorisasjon som lege.
 • Søker bør ha bred erfaring fra hudfaget.
 • God forståelse for driftsutfordringer knyttet til ansvarsområdet.
 • Formell lederutdanning og ledererfaring er ønskelig.
 • Forskningskompetanse er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Dokumenterbar gjennomføringsevne
 • Evne til helhetstenkning
 • Evne til å ta gode beslutninger
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Forutsetninger for å bli opplevd som en samlende leder
 • Punktlighet og lojalitet
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Jorunn Hagen Rønsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4797129296
Navn: Jan Cezary Sitek
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47025454
E-post: jsitek@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image