Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesilegeenhet på Lillehammer er en del av akuttmedisinsk avdeling som i tillegg består av enhetene akuttmottak, intensiv, ergo/fysioterapi og anestesisykepleiere.
Operasjonsseksjonen har 9 operasjonssaler i tillegg til relativt ny dagkirurgisk enhet med 4 operasjonsstuer.

Vi bistår innen fagfeltene gastrokirurgi, gynekologi, ortopedi, øye, nevrologi og diverse undersøkelser ved medisinsk undersøkelsesenhet (MUE) i tillegg til ved radiologisk avdeling. Divisjon Lillehammer har områdefunksjon innen fagfeltet nevrologi og gynekologi/obstetrik. Intensivavdelingen har 4-6 respiratorplasser og totalt 12 intensivplasser.

Lillehammer har ca. 230 traumemottak i året. 5 av avdelingens leger er 50% ansatt i prehospital divisjon, på luftambulansebasen på Dombås.  Vi har 4-5 LIS på avdelingen, resten er overleger/legespesialister.

Avdelingen har lang historie med opplæring av nye kollegaer og har et godt arbeidsmiljø med tett og godt samarbeid mellom sykepleiere og leger. For å sikre tilgang til ØNH-praksis har vi et samarbeid med divisjon Gjøvik der LIS hospiterer i 4 måneder. Lillehammer er godkjent som gruppe-2 sykehus. Det er et godt samarbeid i avdelingen mellom de ulike enhetene (anestesisykepleiere, intensivsykepleiere, ergo/fysio, akuttmottak og anestesileger). De respektive fagmiljøene er stabile, innehar høy fagkompetanse og det er lite utskifting.

Vaktordning er 7- delt forvaktskikt, 6-delt bakvaktsskikt. Forvakt har vakt fra 15.00 til 09.00. Bakvakt har aktiv vakt til 21.00 og deretter hvilende vakt til 07.30. Bakvakter bor med få unntak svært nære sykehuset og er derfor hjemme under hvilende vakt. De som bor lenger unna sover på sykehuset.

Dersom det innen rimelig tid skulle bli flere ledige stillinger vil tilsetting bli vurdert foretatt fra samme søkermasse.


Stillingen er ledig fra dags dato t.o.m. 31.08.2025.

Arbeidsoppgaver

 • Hvis man ikke har erfaring fra anestesi tidligere, regner man en 3 måneders opplæringsfase, hvor man er tilstede på dagtid og følger vakthavende LIS videre på vakt utover kvelden en dag per uke.
 • Etter opplæringsfasen rulleres man inn i mer normal drift, hvor man hovedsakelig utfører anestesier til operasjon og hvor man har intensivtjeneste hver 7. uke, i tillegg til rullerende vakttjeneste.
 • Til en hver tid går en LIS lege med en primærvaktstelefon hvor henvendelser fra andre avdelinger kommer inn, med spørsmål om epiduralinnleggelser, nerveblokkader og støtte til andre prosedyrer som foregår utenfor operasjon eller intensiv, i tillegg til mottak av dårlige pasienter, traumer og evt. utrykning med ambulanse.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embedseksamen og godkjent turnus-/LIS1 tjeneste.
 • Som et minimum ønskes 1-2 års arbeidserfaring etter turnus-/LIS1 tjeneste
 • Erfaring fra anestesitjeneste og akuttmedisin vektlegges sammen med annen relevant erfaring
 • Beherske skandinavisk språk godt, skriftlig og muntlig 
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Kunnskap om avdelingens arbeidsområde/-metoder vil bli vektlagt tungt og LIS i vikariat på avdelingen oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

 • Meget god språkbeherskelse norsk, skriftlig og muntlig.
 • Høyt faglig engasjement
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel avdeling
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til formidling og undervisning i faget 
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Like å jobbe med systemarbeid og utvikling innen faget. 
 • Like varierte utfordringer
 • Bidra til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges tungt.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og læringsmiljø i en avdeling som har tradisjon for å rekruttere bra.
 • Avdelingens enheter samarbeider godt innad så vel som eksternt.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Baard Olav Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4796912641
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Akuttmedisin, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer
Søk på stillingen