Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Rådgivende lege i personskadesaker
Seksjon helse har ansvar for livshendelsen syk/skadet på pensjonsytelser, det vil si uførepensjon. Dette innebærer å vurdere dokumentasjon, beregne, fatte vedtak, sikre rett utbetaling, gjennomføre etteroppgjør, og eventuelt fatte vedtak om tilbakekreving.

I saker hvor medlemmet blir sykmeldt innen en karensperiode på to år etter at vedkommende ble medlem eller økte stillingsstørrelsen, kan det oppstå behov for medisinsk rådgivning knyttet til vurdering av når sykdommen eller lytet eller symptomer på sykdommen eller lytet oppstod første gang. Dette gjelder fra start av de første symptomene som knyttes til diagnosen(e) som førte til arbeidsuførheten. Det er behov for vurdering av alle typer diagnoser. Vurderingen gjøres med utgangspunkt i legeerklæring fra medlemmets fastlege. Ved behov kan det innhentes legejournal.

Det vil også være behov for noen andre typer vurderinger av diagnoser og deres innvirkning på medlems arbeidsuførhet. Det vil blant annet være behov for å vurdere tilfeller der spørsmålet som må avklares er om et medlems skade skyldes en hendelse i tjeneste, eller om skaden skriver seg fra et annet tidspunkt.

Vi søker med dette etter en rådgivende lege som kan hjelpe saksbehandlerne våre med generelle vurderinger og medisinskfaglige råd i disse sakene.
 
Det er ingen krav om fysisk tilstedeværelse for å levere tjenesten, da sakene behandles digitalt og pr. telefon.
 
Rådgivningen gjøres i form av enkeltoppdrag som lønnes på timebasis. Det årlige omfanget varierer noe, men ligger erfaringsmessig på ca. 400 timer.

Vi gjør oppmerksom på at leverandøren kun kan utføre tjenesten fra Norge.

Krav til kompetanse og erfaring:
Tilbudt lege må være autorisert og registrert i det norske helsepersonellregisteret. For legen som skal utføre denne rådgivningsbistanden stilles følgende krav til kompetanse og erfaring:
  • Utdannet spesialist innen arbeidsmedisin, allmennmedisin, indremedisin, psykiatri, nevrologi, ortopedi. Andre relevante spesialiteter kan også aksepteres så lenge legen har mer enn 5 års erfaring som rådgivende lege.
  • Minst 5 års klinisk erfaring
  • Erfaring som rådgivende lege
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk
  • Gode digitale brukerferdigheter
 
Bistanden innebærer skriftlig og muntlig rådgivning til saksbehandlere, både i enkeltsaker (på alle stadier) og generelt, og vil i hovedsak bestå av utredning og vurdering av grunnlaget for avgjørelse om ansvar og årsakssammenheng.

Slik søker du:
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en stillingsutlysning. Denne annonsen er et varsel om en offentlig konkurranse om rammeavtale for medisinsk rådgiving. Konkurransen gjennomføres etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi ønsker i denne konkurransen tilbud fra kvalifiserte leger.

Dersom du er interessert i å delta må du sette deg inn i konkurransebestemmelsene og utforme tilbudet ditt i henhold til bestemmelsene i konkurransen. Arbeidet med å utforme tilbudet må startes i god tid og leveres innen tilbudsfristen 19.08.2024 kl. 12:00.

Nærmere opplysninger om konkurransen og hvordan du skal gå frem for å levere tilbud er beskrevet i konkurransedokumentene.

Konkurransedokumentene for denne anskaffelsen tilgjengeliggjøres på to måter: Statens pensjonskasse vil gjennomføre en digital tilbudskonferanse hvor vi vil opplyse om konkurransen, om våre behov i anskaffelsen, samt gi leverandørene veiledning om hvordan utforme og levere tilbud i konkurransen. Konferansen vil gjennomføres 13.08.2024 kl. 14:00-15:00. For påmelding se informasjon i konkurransedokumentene.

For ytterligere opplysninger om konkurransen, ta kontakt på e-post med stig.garcia@spk.no.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Statens pensjonskasse
Kontaktperson
Navn: Stig Garcia
Tittel: Seksjon innkjøp
E-post: stig.garcia@spk.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Digitalt
SPK holder til Oslo
0277 OSLO
Søk på stillingen