Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemmelen har tiltredelse i 40 % senioravtale og oppstart avtales med hjemmelsinnehaver. Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest innen 1. juli 2028.

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i solopraksis ved Overnklinikken i Hokksund. Praksisen benytter System X journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver. 

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.    

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i fagområdet urologi  (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Det er ønskelig med minimum 2 års relevant poliklinisk erfaring fra norsk offentlig helsevesen etter spesialistgodkjenning i fagområdet: urologi
 • Relevant og bred poliklinisk erfaring 
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn  
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Sissel Overn
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 32757500
E-post: sissel@overn.no
Navn: Mona Harby
Tittel: Kst. Teamleder
Telefon: 94824490
E-post: mona.harby@helse-sorost.no
Arbeidssted
Stasjonsgata 53,
3300 HOKKSUND
Søk på stillingen