Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker faglig engasjerte overleger i psykiatri i to faste 50 % stillinger til FACT team i Nordre Follo og Interkommunalt team. Det kan også være aktuelt med en 100 % stilling tilknyttet begge team.

DPS Follo har etablert to FACT team i samarbeid med Nordre Follo, Nesodden, Ås og Frogn kommune. Har du lyst å være med på laget?

Hensikten med tjenestetilbudet er å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud til personer med psykiske lidelser som trenger det aller mest. FACT (fleksibelt tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam) er en modell som legger til rette for tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet og medvirkning. Målgruppen for tilbudet er mennesker med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser ofte i kombinasjon med avhengighetsproblematikk. 

Teamene skal gi tjenester uavhengig av de tradisjonelle barrierene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Behandlingen er Recovery-orientert og har som mål å hjelpe pasienten til å sette seg mål, finne sine ressurser og ta sine egne valg, ofte i tett samarbeid med den enkeltes private nettverk. FACT-ansatte møter ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, og en del av jobben er å finne kreative og fleksible løsninger i samarbeid med pasienten, privat og offentlig nettverk og ikke minst finne løsninger sammen innad i teamet.

Som overlege og spesialist i FACT teamene vil du få være med å påvirke og utvikle tjenesten, fag- og arbeidsmiljøet. Teamet er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt av sykepleiere, sosionom, vernepleiere med videreutdanning i psykisk helse og rus, kontorfaglig og psykologspesialist, både fra kommune og spesialisthelsetjenesten.

Begge teamene er lokaliserte i kommunen. Nordre Follo FACT holder til i Ski, og Interkommunalt FACT holder til ved Granheimtunet i Ås kommune. Arbeidet innebærer utredningsoppgaver, behandling, vedtaksansvar, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester.

Du vil være en viktig stemme i all fagutvikling. Vi ønsker å tilegne oss kollegaer som har interesse for eller innehar forskningskompetanse.

Etablering av FACT teamene har pågått i 2 år, og stillingene vil formelt være knyttet til DPS Follo med ordinært arbeidsforhold ved Ahus. Du vil være ansatt ved psykoseteamet ved DPS Follo (TiRe). Seksjon TiRe har 5 overlegestillinger.

Som FACT-ansatt møter man ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, og en del av jobben er å finne kreative og fleksible løsninger i samarbeid med pasienten, privat og offentlig nettverk og ikke minst finne løsninger sammen innad i teamet. Du vil være en viktig stemme i fagutviklingen, sammen med psykologspesialist og teamleder etter FACT-modellen. Teamet består av casemanagere med ulik helsefaglig bakgrunn, psykologspesialist, psykiater, teamleder og kontorfaglig. Teamet jobber i tett samarbeid med kollegaer i DPS, Avdeling for rus og avhengighet, de kommunale Rus og Psykiatritjenester og IPS (Individual Placement and Support). 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av pasienter i nært samarbeid med kolleger i teamet
 • Diagnostisk utredning og vurdering
 • Faseorientert og integrert behandling av samtidig rus og psykisk lidelse
 • Være lege og spesialist i forløp der andre kolleger er behandler/case manager
 • Være supervisor ved utarbeidelse av behandlingsplaner og følge disse opp sammen med casemanager, teamet, pasient og nettverket rundt
 • Utføre spesialistvurderinger/vurdere samtykkekompetanse/rådgiving/ medisinvurderinger, kvalitetssikring av pasientforløp i team, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med case manager
 • Oppsøkende virksomhet på pasientens arena
 • Akuttvurderinger, bistå med innleggelser og forebygging av innleggelser
 • Samarbeid med andre tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten samt nettverket rundt pasientene
 • Ivareta dokumentasjon i gjeldende journalsystem
 • Samarbeid med pårørende
 • Deltakelse i inntaksarbeid for FACT 
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling for FACT-team
 • Bidra i internundervisning i FACT-team
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsordning for DPSene i Akershus Universitetssykehus

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens og kommunehelsetjenestens rolle i samfunnet
 • Erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i FACT team
 • Erfaring fra arbeid i FACT team og interesse for aktiv oppsøkende arbeid
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner. Være bevisst på egen rolle i å bygge opp et fagteam med et godt arbeidsmiljø
 • God evne til å være fl eksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit
 • Du er glad i faget ditt og kan dele din kunnskap med teamet på en stimulerende og likeverdig måte
 • Må ha interesse for å arbeide i team
 • Du er strukturert, målrette, ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Arbeidserfaring du ikke får så mange andre steder
 • Deltakelse i et spennende utviklingsarbeid på tvers av kommunegrenser og faglige søyler
 • Fokus på fag og på fagutvikling. Gode muligheter for deltagelse på kompetansehevende kurs, sminarer og videreutdanning
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU), og vi forsøker til enhver tid å ha eller delta i forskningsprosjekter og/eller kvalitetsforbedringsprosjekter
 • Spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Espen Lind Johnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90784943
Navn: Hege Thomassen Stærkebye
Tittel: Virksomhetsleder, Nordre Follo kommune
Telefon: 91668854
Navn: Øivind Saxebøl
Tittel: Avd.leder psykisk helse, Nesodden kommune
Telefon: 47468520
Navn: Henriette Erika Susanne Parmann
Tittel: Ass. seksjonsleder
Telefon: 90198673
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, DPS Follo poliklinikk TIRE/FACT
Åsenveien 3
1400 Ski
Søk på stillingen