Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ås kommune lyser ut tre hjemler med hensikt om opprettelse av nytt næringsdrivende trelegesenter. Vi lyser ut en eksisterende fastlegehjemmel, og oppretter samtidig to nye næringsdrivende hjemler.

En av våre trofaste fastleger har gått av med pensjon, og praksisen er avsluttet. Denne listen hadde per 1. juni rundt 900 pasienter, og ivaretas per i dag av vikar som midlertidig holder til i kommunalt bygg. Listetaket på denne er nylig øket til 1200, og i tillegg ønsker kommunen å opprette to nye nullhjemler. Planen er at disse tre hjemlene kan dele de 1200 pasientene mellom seg, og starte et nytt trelegesenter fra rundt 1.1.25.

Ås kommune er en kommune i sterkt vekst, kun 17 minutter med tog fra Oslo S. Vi har per i dag 15 fastleger fordelt på syv legesentre. Kommunen har en landsledende median avtalevarighet for mellomstore kommuner i fastlegeordningen med over 20 år. Dette gjør også at vi befinner oss i et generasjonsskifte blant våre fastleger. Kommunen har derfor ny legeplan til politisk behandling nå, og ønsker å legge til rette for at vi fortsatt kan ha like god stabilitet i vår fastlegeordning. Vi understøtter dette ved:
 • Organisatorisk tydeliggjøring av kommunens ansvar overfor også den næringsdrivende delen av fastlegeordningen. Dette innebærer også god organisering av ALIS-ordning, inkludert praksiskompensasjon for alle relevante utdanningsaktiviteter gjennom nasjonal tilskuddsordning. Vi har god kapasitet på kvalifiserte og motiverte veiledere. Kommunen har avtale med Ahus om avtjening av sykehustjeneste.
 • Halvårlige fastlegedager med økonomisk kompensasjon. Vi er en oversiktlig og fleksibel kommune, som er organisert på en slik måte at det også utenom dette skal være enkelt for fastlegene å ta kontakt med administrasjonen ved behov. Det avholdes ALU og LSU i henhold til ASA 4310.
 • Ingen krav om kommunale bistillinger. Dette ivaretas av leger ved kommunalt drevet kontor.
 • Ingen krav om legevakt utover kravene i spesialistforskriften. Vi har legevaktfunksjonen vår ved Follo medisinske senter i Ski, som er døgnåpen.
 • Kommunal garanti for basistilskudd opp til listetak etter nærmere vilkår. Dette gir forutsigbarhet ved oppstart i ny praksis. Kommunen har per i dag et underskudd på fastleger, og pasientlister vil derfor trolig fylles opp relativt raskt.
 • Hjemlene overdras vederlagsfritt. Kommunen har allerede kompensert avtroppende fastlege.
Den avsluttede praksisen holdt til i moderne lokaler sentralt i Ås. Nye hjemmelshavere står fritt til å forsøke å videreføre leieavtale der, eller finne andre egnede lokaler som kommunen godkjenner. Det må påregnes kostnader med å utstyre ny praksis. Praksisen benytter per i dag Pridok journalsystem.

Vi ønsker deg som:
 • Er faglig dyktig og har et stort hjerte for dine pasienter
 • Ønsker å forme din egen hverdag ved å være med å starte et nytt legekontor
 • Innehar medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon med full refusjonsrett og godkjent turnus eller tilsvarende i Helsepersonellregisteret
 • Er spesialist i allmennmedisin, eventuelt under spesialisering eller har ønske om å starte spesialisering
 • Har gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig, kombinert med gode kommunikasjonsevner
 • Liker å jobbe tverrfaglig.
Personlig egnethet og totalsammensetning på legesenteret vil vektlegges.

Tilfredsstillende politiattest må fremvises før tiltredelse.

Kommunen påregner noe fleksibilitet med tanke på tidspunkt for oppstart.

Det er per i dag ikke aktuelt for kommunen å tilby 8.2-avtale for nytt legesenter, men vi kjenner til at flere private aktører i vårt område tilbyr administrativ avlastning for fastleger som ønsker dette. Dette må avtales på eget initiativ, uten at kommunen er part i en slik avtale.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Velkommen til oss. Ta kontakt om du har spørsmål!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ådne Dæhlin
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 95 95 19 61
E-post: adne.daehlin@as.kommune.no
Navn: Helene Steen Dalbye
Tittel: Enhetsleder fastlegeordningen m.m.
Telefon: 91 82 78 70
E-post: helene.steen.dalbye@as.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Nytt fastlegekontor
Arbeidssted
Ås Kommune
Skoleveien 1
1430 ÅS