Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig 100 % stilling som sykehjemslege med rekrutteringstilskudd kr. 200.000,-.

Stilling som sykehjemslege er knyttet til Vefsn sykehjem i Mosjøen som er en institusjon med 6 avdelinger med tilsammen 86 senger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Sykehjemslege ivaretar tilsynsfunksjonen ved Vefsn sykehjem i samarbeid med andre tilsynsleger tilsvarende 70 % stilling (fordelt på 4 fastleger).  Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem ligger i tett tilknytning til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen. Det er et godt samarbeid med sykehuset om diagnostisering og behandling.

Stillingen har normal arbeidstid 37, 5 t/uke.

Om det er ønskelig kan sykehjemslege delta i kommunal legevaktturnus.

Sentrale ansvars – og arbeidsoppgaver for sykehjemslege
 • Hovedansvaret for tilsyn på korttidsavdeling (11 senger).
 • Hovedansvar for oppfølging på ØHD senger (3 senger)
 • Tett oppfølging i samarbeid med tilsynslege ved Solina, avdeling for palliativ behandling, samt andre avdelinger ved akuttbehov.
 • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving.
 • Samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten
Krav til stillingen:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1, jfr krav i spesialist forskriftens paragraf 18.
 • Politiattest framlagt før tiltredelse.
 • Gode norskkunnskaper.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Innehar gode norskkunnskaper, og kjennskap til lov og regelverk.
 • God kjennskap til det norske helsevesen.
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin, geriatri, fagutvikling og kvalitetsarbeid.
Personlige egenskaper:
 • Evne til godt samarbeid med øvrig helsepersonell
 • Positive holdninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr:
 • Rekrutteringstilskudd på kr. 200.000,-
 • Gode lønns og arbeidsvilkår med fastlønn
 • Meget gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Varierte arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
 • Dekning av deler av eventuelle flyttingsutgifter.
 • Dekning av kursutgifter som ikke dekkes av legeforeningen for å oppnå eller opprettholde spesialister.
 • Spesialister i allmennmedisin får tilbud om 2 uker lønnet utdanningspermisjon i året.
 • Kommunen sørger for vikar ved ferieavvikling. 
Vi ber om at det oppgis referanse i søknaden.

For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Vefsn kommune
Kontaktperson
Navn: Tom Roger Strøm
Telefon: 995 74 163
Arbeidssted
Skjervgata 34
8657 MOSJØEN
Søk på stillingen