Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du erfaring med sjøfartsmedisin eller medisinsk seleksjon? Kunne du tenke deg en jobb i skjeringspunktet mellom helse og sikkerhet til sjøs som vår nye medisinske fagekspert i Fagnemnda for helsesaker? Vi lyser ut 100% stilling som lege i maritim medisin og fagansvarleg for seleksjonsmedisin ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM).

NSMDM er eit nasjonalt kompetansemiljø ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Våre aktivitetar inkluderer den telemedisinske legevakta for sjøfolk, Radio Medico, seleksjonsmedisinske utgreiingar, undervisning , rådgjeving, regelverksarbeid, forsking og fleire innovasjonsprosjekt. Vi jobbar tett med mellom anna Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret, Redningstenesta, Kystverket og Universitetet i Bergen, og med fleire offentlege, ideelle og private aktørar innan den maritime næringa. Senteret har eit sterkt fagmiljø innan seleksjonsmedisin, med fleire pågåande forskings- og fagutviklingsprosjekt.

NSMDM leiar Fagnemnda for helsesaker i Sjøfartsdirektoratet. Nemnda er satt saman av representantar frå Sjøfartsdirektoratet, dei maritime arbeidstakarorganisasjonane og NSMDM. Nemda behandlar dispensasjonar og klager på helseerklæringar til sjøfolk skrevet ut av norske sjømannsleger i året. Omfanget er på mellom 70 og 100 saker i året. Det er for tida to saksbehandlarar frå NSMDM tilknyta saksutgreiinga. Som fagansvarleg for seleksjonsmedisin vil du ivareta det faglege ansvaret for vedtaka, veilede dei øvrige saksbehandlarane og få ansvar for å vidareutvikle tenesta og faget.

Besøk gjerne nettsidene våre for meir informasjon (www.nsmdm.no).

Arbeidsoppgåver

 • Fagansvar for seleksjonsmedisin
 • Medisinsk fagekspert i Fagnemnda for helsesaker
 • Telemedisinsk vaktteneste – Radio Medico, telefonlegevakta for sjøfolk
 • Undervisning/formidling på kurs og konferansar
 • Deltaking i fagutviklingsprosjekt og forbetringsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Lege med klinisk erfaring – gjerne erfaring får ulike deler av helsesektoren, privat eller offentleg
 • Erfaring frå arbeid som sjømannslege eller petroleumslege
 • Spesialitet i allmennmedisin, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin eller anna klinisk spesialitet
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftleg og munnleg
 • Interesse for maritim sektor
 • Norsk autorisasjon

Personlege eigenskapar

 • Arbeider systematisk og resultatorientert
 • Er ansvarsbevisst og har evne til gjennomføring
 • Er fleksibel og har fokus på løysingar
 • Er inkluderande og samhandlande
 • Er stødig, empatisk og robust i møte med andre

Vi tilbyr

 • Eit sjeldant høve til nybrottsarbeid i eit spanande, aktivt og tverrfagleg arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging  for fagleg og personleg utvikling
 • Lønn etter gjeldande avtalar

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Jon Magnus Haga
Tittel: Seksjonsleiar lege
Telefon: 90823355
E-post: jon.magnus.haga@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Yrkesmedisinsk avdeling/ Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin, Helse Bergen
Jonas Lies vei 79
5053 Bergen
Søk på stillingen