Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Augeavdelinga, Førde sentralsjukehus har ledig vikariat for Lege i spesialisering: 

 • 100% stilling:  01.09.2024 - 28.02.2025, med moglegheit for fast stilling 

Vi søkjer LIS 2/3 med interesse for og eventuelt erfaring i oftalmologi. 

Augeavdelinga har 8 legestillingar, derav 4 LIS, optikar, og sjukepleiarar. Vi har høg poliklinisk aktivitet i alle delar av augefaget, i tillegg til høg kirurgisk aktivitet.
Vi har engasjerte og dyktige medarbeidarar, og eit godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgåver

 • Stillinga inneber arbeid som LIS 2/3 ved augeavdeling/poliklinikk
 • Poliklinikken har eige operasjonsavsnitt med 2 operasjonsstover. Her vert all kirurgi innan augefaget i Helse Førde utført
 • I tillegg er det vanleg oftalmologisk poliklinisk aktivitet
 • Ein vil måtte ta del i vaktordning p.t. 4-delt heimevakt

Kvalifikasjonar

 • Vi ønskjer søkjar med erfaring i oftalmologi
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Utdanningsretning: Medisin
 • Utdanningsnivå: Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad 

Personlege eigenskapar

 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og viser respekt

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Odd Arne Standal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 31 699
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Augeavdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen