Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av en inntak- og avklaringsenhet og seks kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet. 

Stillingen som lyses ut er på poliklinikk Gjøvik. Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre i spesialist- og primærhelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.
DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og arbeider for mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommuner og andre i behandlingsforløpene. Etter ny struktur er poliklinikken inndelt i to allmenpsykiatriske team (VOP), TSB-team, FACT-team, LAR-team, og OCD-team, og det gis behandling individuelt og i grupper.

Den kliniske delen av stillingen ligger under VOP, som utreder og behandler allmenpsykiatriske pasienter med hovedvekt på angst, depresjon, bipolare lidelser, psykoser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, ADHD og traumer. 
Stillingen som seksjonsoverlege innebærer i tillegg til funksjon som overlege, deltagelse i videre utvikling av poliklinikken. Hovedfokus i dette innebærer ansvar for faglig utvikling og tematisert organisering sammen med ledelsen og staben, og samhandling med samarbeidspartnere rundt videre hovedfokus.

Ved Poliklinikk Gjøvik er følgende stilling ledig: Seksjonsoverlege - 100% fast.

Arbeidsoppgaver

 • Sammen med andre være en pådriver i utviklings- og implementeringsarbeid
 • Delta i aktuelle samarbeids- og koordineringsmøter for poliklinikken og andre samarbeidsfora
 • Ivareta rådgiverfunksjonen i saker som gjelder medisinskfaglige spørsmål
 • Bidra til at den medisinskfaglige virksomheten er i tråd med gjeldende
  lovverk, anerkjente standarder, etiske retningslinjer og i tråd med avdelingens
  strategi, kvalitetspolitikk og mål
 • Bidra til at undervisning og veiledning av leger under utdanning ivaretas etter gjeldende
  retningslinjer
 • Bidra til at poliklinikken følger forskrift om pasientjournal § 6 og Helsepersonelloven § 39
 • Klinisk aktivitet
 • Være førende i behandlingen ved enheten
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser

Kvalifikasjoner

 • Cand. Med. med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri - LIS 3 på slutten av sin spesialisering i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt

Personlige egenskaper

 • Like å samarbeide og skape resultater sammen med andre
 • Gjennomføringsevne
 • Innovativ og nytenkende
 • Fleksibel og omgjengelig
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • En utviklingsorientert avdeling som jobber planmessig med kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Om det er ønskelig kan deltakelse i avdelingens vaktordning tilbys
 • Avtale om utvidet arbeidstid kan bli aktuelt

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Svein Martin Luth
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90224635
E-post: Svein.Martin.Luth@sykehuset-innlandet.no
Navn: Laila Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4798835129
E-post: Laila.Hansen@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS GJØVIK, POLIKLINIKK GJØVIK 3, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen