Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsavdelinga (BUA), Førde sentralsjukehus har ledig følgjande stillingar for LIS 2/3:

 • 100% vikariat i perioden 01.09.2024 - 31.08.2025
 • 100% vikariat i perioden 09.09.2024 - 31.03.2027
 • 100% vikariat i perioden 01.03.2025 - 05.03.2026

Individuelt tillegg på kr 30.000,-

Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) er ei generell pediatrisk avdeling som tek imot nyfødde og premature f.o.m gestasjonsalder 32, yngre etter dei er behandla og stabilisert ved regionsjukehus. Elles har avdelinga alle barn og unge frå 0-16 år - kronikarar til 18 år. BUA jobbar for å heve aldersgrensa for alle unge til 18 år i tråd med nasjonal Ungdomshelsestrategi.

BUA har, i tillegg til sengepost, poliklinikk, habiliteringstilbod og ambulerande poliklinisk teneste til Lærdal og Eid. 

Arbeidsgjevar har ansvar for spesialiseringsløpet. Delar av LIS3-tenesta føregår på regionsjukehus, som regel anten
ved HUS eller SUS.
Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må legge fram tilfredsstilande politiattest
(vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a (gjeld arbeid med barn og
utviklingshemma).

Vi søkjer deg som er genuint opptatt av faget, og som på sikt vil styrke vårt team av dyktige overlegar.          

Arbeidsoppgåver

 • Visittarbeid ved sengepost, vakt og poliklinikk utgreiing og behandling av barn i alder 0 til 16 år (18)
 • Legar i spesialisering arbeider breitt og i stor grad sjølvstendig, under tilsyn og rettleiing av overlege
 • LIS deltek aktivt i høve undervisning i avdelinga, samt i prosjekt- og utviklingsarbeid som BUA er ein del av.   

Kvalifikasjonar

 • Må ha norsk autorisasjon som lege
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Erfaring frå arbeid med barn og unge i Barne- og ungdomsavdeling vil bli føretrekt    

Personlege eigenskapar

 • Utadvendt
 • Strukturert 
 • God kommunikasjonsevne med barn og pårørande
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Individuelt tillegg kr 30.000,-
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt og ivaretakande arbeidsmiljø
 • Langtidsplanlegging av arbeidstid, fråvær (som t.d ferie) og oppgåver  
 • Grundig opplæring ved oppstart.
 • Tett, trygt og godt samarbeid med spesialist i barnesjukdommar, erfarne pleiarar og leiing
 • Spennande og bredt fagområde der ein får prøve seg i praksis i mange forskjellige prosedyrer og situasjonar

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Solveig Horstad Berget
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 578 39 116
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og Ungdomsavdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde