Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ved Diakonhjemmet sykehus er det ledig stilling som post doktor. For stillingen kreves helsefaglig bakgrunn, gjerne medisinsk embetseksamen.

Stillingen som post doktor er tilknyttet forskningsprosjektet ReMonit Gout som skal sammenligne sykepleierledet oppfølging av pasienter med urinsyregikt med en mestringsapp. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid mellom et anerkjent forskningsmiljø og engasjerte fagpersoner i kliniske stillinger. Post doktor-stillingen er finansiert av forskningsmidler fra Stiftelsen DAM som en 100% stilling i 3 år.

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning har en betydelig klinisk forskningsproduksjon, er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom ulike professorat i revmatologi og helsefag, og har ansvar for utdanning av medisinstudenter.

I 2022 etablerte vi REMEDY - Forskningssenter for behandling innenfor revmatologi og muskelskjelettsykdommer på Diakonhjemmet Sykehus (www.remedy-senter.no). Senteret er støttet av Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen. REMEDY har som visjon å være et verdensledende senter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. En hovedsatsning i REMEDY er store randomiserte, kontrollerte studier med mål om å gi klinisk viktige resultater som endrer behandlingspraksis nasjonalt og internasjonalt. Post doktoren vil innlemmes i en aktiv prosjektgruppe i dette senteret og vil bidra i ferdigstillelse av studieprotokollen, etablering av studien på sykehuset, studieorganisering, kvalitetssikring og analyse av data samt i formidling av resultater.
Mestringsappen er utviklet i samarbeid med Youwell og er nå under utprøving i en feasibility-studie. Post doktoren vil undersøke om mestringsappen ikke er dårligere enn sykepleierledet oppfølging med tanke på måloppnåelse ved langtidsoppfølging og om det er en kostnadseffektiv måte å behandle pasienter med urinsyregikt på. I tillegg vil post doktoren få ansvar for å undersøke om mestringsappen kan fungere ved oppfølging av pasienter med urinsyregikt i allmennpraksis.  

Vi søker en person som:
 • Viser motivasjon og engasjement for klinisk forskning.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Har god gjennomføringsevne og evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Vil trives med å analysere tallmateriale.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Trives med tverrfaglig samarbeid og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Har interesse for innovasjon/digital oppfølging.

Krav til kompetanse og erfaring:
 • Fullført PhD med kvantitativ forskningsmetodikk.
 • Medisinsk embetseksamen eller en annen helseprofesjon.
 • Klinisk erfaring innen revmatologi vil være en fordel, men er ikke et krav.
 • Erfaring fra arbeid i allmennpraksis eller kommunehelsetjenesten vil være en fordel, men er ikke et krav.
 • Behersker norsk eller annet skandinavisk språk og har gode engelskferdigheter muntlig og skriftlig.
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn.
Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Et hyggelig og dynamisk akademisk miljø.
 • Mulighet for forskningsopphold hos samarbeidende forskningsgrupper i utlandet.
 • Lønn etter avtale.
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Om rekrutteringen:
Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for en videre forskningskarriere etter PhD slik dette framgår av søknaden og basert på relevant erfaring. I tillegg tas det hensyn til yrkeserfaring og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av prosjekter, spesielt klinisk erfaring. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju som tar sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen. Oppstart innen 31. oktober 2024 er en forutsetning.

Søknad:
Vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. Beskriv din motivasjon og kvalifikasjoner for stillingen. Søknaden skal også inneholde:
 • CV (oppsummering av utdanning, tidligere arbeidserfaring innen eller utenfor akademia).
 • Kopier av vitnemål / attester.
 • Lenke til doktorgradsavhandlingen og evt. annet vitenskapelig arbeid du vil vi skal vurdere og liste over publikasjoner.
 • Navn, e-post og telefonnummer til 2-3 referanser (beskriv din arbeidsrelasjon til referansen).
 • Alle dokumenter skal være på engelsk eller et skandinavisk språk.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Nina Østerås
Tittel: Leder Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon
Telefon: +47 92086465
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO