Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du jobbe i et spennende fagfelt og være med å videreutvikle tilbudet til barn og unge som strever med psykiske lidelser? Da kan DU bli vår nye kollega!
Det lyses ut fast 100% stillinger ved BUP seksjon Lian som overlege i Avd. for barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av syv allmennpoliklinikker fordelt på to seksjoner; Seksjon Heimdal (Rosten, Tiller og Orkanger) og Seksjon Øya (Klostergata, Elgeseter, Nidarø og Røros) og en poliklinikk for barn innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken. Seksjon Heimdal har også poliklinikk Mestringsfokus og en regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP), tilhørende Poliklinikk Tiller. Seksjon Lian drifter to døgnenheter, Akuttenhet og Utredning- og behandlingsenhet, Ambulant akutteam (AAT), Intensivt Dagtilbud for spiseforstyrrelser (IDS) og et Fact-Ung team. I tillegg består avdelingen av administrasjon og Enhet for fagutvikling med bl.a. Lærings- og mestringssenter, lokalisert i Klostergata.

Ved BUP Lian tilbyr vi både akutt og elektiv avklaring/utredning/behandling i døgnrammer og akuttvurderinger/oppfølging ambulant og poliklinisk. Ved spesielt kompleks og alvorlig problematikk følges også noen behandlingsforløp poliklinisk over tid. I pasientbehandlingen har vi spesielt fokus på alliansearbeid med pasient, omsorgspersoner og andre samarbeidspartnere.
Poliklinikk Lian består av fagstab (leger, psykologer og familieterapeuter) ved døgnavdelingene, og ansatte som driver alle de ulike ambulante og polikliniske behandlingstilbudene ved seksjonen (AAT, IDS, DBT og FACT-UNG).

Les mer om St. Olavs, Avd. BUP her: Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene for denne overlegestillingen vil være knyttet til pasientbehandling ved Bup Lian, med hovedvekt på de akutte tjenestene i døgn og AAT, og det vil være mulighet for å spisse arbeidsoppgaver mot interesseområder innenfor spiseforstyrrelser, emosjonelt ustabil personlighetsproblematikk eller psykose
 • Arbeidsoppgavene er allsidige og en møter et bredt spekter av akutte og komplekse tilstandsbilder
 • Stillingen vil innebære et tett samarbeide med de andre fagprofesjonene i enheten og aktiv deltakelse i pågående fagutviklingsprosjekter ved seksjonen
 • Koordinere og sikre godt samarbeid med andre seksjoner i egen klinikk og eksterne samarbeidspartnere er viktige arbeidsoppgaver
 • Delta i avdelingens vaktsystem
 • Som spesialist har du utpekt ansvar for spesialistoppgaver, og har en viktig oppgave som faglig beslutningsstøtte i tett samarbeid med de andre fagprofesjonene ved enheten
 • Veiledning av leger i spesialisering (primært LIS3) i avdelingen
 • Sammen med kollegaer vil du bidra i tverrfaglig samarbeid, både internt, med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat
 • Som spesialist er du viktig i den kontinuerlige fagutviklingen ved avdelingen, inkludert involvering i avdelingens fagutviklingsprosjekt og i relevant forskning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist innen Barne- og ungdomspsykiatri. Søkere med spesialitet innen voksenpsykiatri vil også vurderes
 • LIS som ikke har fullført spesialiseringen, men er i sluttføringen av sitt spesialiseringsløp, kan også søke
 • Generelt gode faglige kvalifikasjoner vektlegges
 • Det er ønskelig at søkeren har god erfaring med bredden av ulike tilstandsbilder og problemstillinger knyttet til barn og unges psykiske helse.
 • Som overlege i BUP er det viktig med erfaring med ø-hjelp og vurderingssamtaler, da fortløpende og ad hoc veiledning, supervisjon og rådgivning av egen faggruppe og andre faggrupper vil bli en del av arbeidshverdagen.
 • Det er ønskelig med kompetanse på metodespesifikk terapeutisk behandling
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til fleksibilitet, samt personlig egnethet og interesse for denne type arbeid vil ved ansettelse tillagt stor vekt
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne og vilje til formidling av kunnskap overfor pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og medarbeidere
 • Interesse for utviklingsarbeid, undervisning og forskning  

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Stor frihet til å være med å utforme faglige satsningsområder og utvikling av våre tjenestetilbud
 • Det vil være mulighet til fordypning i utredning og behandlingstilbud av tilstandsbilder vi har særlig fokus på; alvorlige spiseforstyrrelser, emosjonell ustabilitet, psykose.
 • Som lærende organisasjon har BUP som målsetting at ansatte skal kunne utvikle seg faglig gjennom hele yrkeskarriæren. Det vil derfor være gode muligheter for relevant videre- og etterutdanning og kurs. Avdelingen har også et nært samarbeid med NTNU/RKBU, Det medisinske fakultet – institutt for psykisk helse med mulighet for undervisning, fagutvikling og forskning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjon og forsikringer via KLP
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge fram tilfredsstillende politiattest (vandel), jmf. Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1.gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Skulstad Gårdvik
Tittel: Avd. sjef/ Overlege
Telefon: 94138320
E-post: Kari.Skulstad.Gardvik@stolav.no
Navn: Gjertrud Kvalstad
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 91624551
E-post: Gjertrud.Kvalstad@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP poliklinikk Lian, Klinikk Psykisk helsevern
Vådanvegen 63
7024 Trondheim