Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søkjer legar i spesialisering (LIS3) til faste stillingar. Allmennlegar som treng sjukehusteneste og «LIS1 ventere»/Cand.med. blir oppfordra til å søkje vikariat. 

Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn, og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruspost med opptaksområde for Helse Vest. Avdelinga har 18 faste legestillingar, LIS1 og medisinstudentar vår og haust. 

Mars 2021 flytta vi inn i nybygg ved sentralsjukehuset i Førde, med 4 sengepostar, poliklinikk og Førde BUP.  Med nærleik til Førde sentralsjukehus, sengepost ungdom (UPH) og Førde BUP, vil det vere mogleg å få all teneste som er nødvendig for å bli spesialist utan å flytte frå Førde.

Avdelinga har fleire spennande prosjekt innan forsking og utvikling. NORSE tilbakemeldingssystem er utvikla ved vår avdeling. 

LIS3 stillingane er ledige frå snarast. 

  Arbeidsoppgåver

  • Hovudoppgåva er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasientar
  • Den som vert tilsett må ventast å ta del i utvikling av fagtilbodet ved avdelinga
  • Delta i vaktordning på Psykiatrisk klinikk sine einingar og sengepost for barn og ungdom (UPH)
  • Ein må pårekne å gjere teneste ved sengepostar og poliklinikk etter dei behov avdelinga har

  Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode språkkunnskapar i norsk, både skriftlege og munnlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
  • Søkjar må ha førerkort i klasse B
  • Ferdig med LIS1 teneste. Søkjar utan godkjent LIS1 teneste,  kan vurderast til vikariat

  Personlege eigenskapar

  • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
  • Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
  • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar

  Vi tilbyr

  • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Etter nærare avtale kan vi vere behjelpeleg med å skaffe bustad

   

  Mangfoldserklæring
  Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Lege i spesialisering
  Arbeidsgiver
  Helse Førde HF
  Kontaktperson
  Navn: Sigmund Erling Bjørhovde
  Tittel: Seksjonsleiar Legar PSK
  Telefon: 900 37 348
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
  Svanehaugvegen 2
  6812 Førde