Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling av ytelser knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger. Vi består av 11 enheter med om lag 1700 ansatte geografisk spredt over hele landet. Avdelingen Rådgivende legetjenester ligger under enheten NAV Arbeid og ytelser Kristiania og er lokalisert på Tøyen i Oslo. De rådgivende legene bistår saksbehandlere i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser med trygdemedisinske råd og bidrar til en robust og enhetlig forvaltning.

Vi har nå ledig en fast stilling som rådgivende lege/overlege, fra 12.08.24

Avdelingen Rådgivende legetjenester består i dag av 14 leger med ulike spesialiteter. Hovedoppgaven vår legene er å gi trygdemedisinske råd innenfor de ulike ytelsene i Folketrygdloven, – først og fremst på områdene sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, yrkesskader/yrkessykdommer, grunn- og hjelpestønad samt pleie- og omsorgspenger. Vi ønsker oss leger med engasjement og interesse for trygdemedisinske spørsmål og for NAV som samfunnsaktør. Rådgivende leger arbeider i team der vi drar veksler på hverandres kunnskap og kompetanse.  

Arbeidsoppgaver
 • Være medisinskfaglig rådgiver for saksbehandlere i enkeltsaker. Rådgivningen foregår hovedsakelig skriftlig, men også noe muntlig i grupper og med den enkelte saksbehandler. Rådgivningen omfatter for eksempel å
  • sikre at det foreligger tilstrekkelig medisinske opplysninger i sakene og eventuelt gi innspill til hvilke opplysninger som må innhentes
  • vurdere om den dokumenterte utredningen eller behandlingen er basert på vitenskapelig og alminnelig anerkjent medisinsk praksis og at utredningen eller behandlingen er hensiktsmessig og tilstrekkelig sett i trygdemedisinsk sammenheng
  • vurdere om det er årsakssammenheng mellom en skade og den dokumenterte funksjonssvikten
 • Drive opplæring i trygdemedisin rettet mot saksbehandlere og andre i NAV
 • Være en bidragsyter i tjenesteutviklingen, i avdelingen og mot ulike fagmiljøer i NAV, andre samarbeidspartnere og organisasjonen for øvrig
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, helst med spesialistkompetanse, gjerne innen allmennmedisin, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin, nevrologi eller psykiatri. Kandidater med annen kompetanse kan også være aktuelle for stillingen og oppfordres til å søke
 • Bred medisinsk erfaring fra pasientrettet arbeid
 • God kjennskap til anerkjent medisinsk kunnskap og praksis
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Personlige egenskaper
 • Er effektiv, analytisk og resultatorientert
 • Er omstillingsdyktig/fleksibel og lærevillig
 • Trives med både selvstendig konsentrasjonskrevende arbeid og arbeid i team
 • Har interesse for faglig utvikling og engasjement for fagfeltet samfunnsmedisin/trygdemedisin
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Faglige dypdykk innen hele det medisinske fagfeltet
 • Et arbeidsmiljø med bred medisinskfaglig kompetanse
 • God opplæring innen de aktuelle områdene
 • Mulighet for faglig videreutvikling, herunder tariffbestemt utdanningspermisjon med lønn
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2%)
 • Fast arbeidstid for fulltids stilling er 36 timer pr uke
 • Fleksitidsordning
 • Mulighet for hjemmekontor inntil 40 % av arbeidstiden
 • Tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden, 1 time/uke
 • Lønn: kr.  940.000 – 1.025.000 (stillingskode 0773/ 0207). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Astrid Thokle Hovden
Tittel: Sjefslege
Telefon: 906 39 034
E-post: astrid.thokle.hovden@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hagegata 23
0653 OSLO