Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.  

Avtalehjemmelen har tiltredelse i 80 % senioravtale og oppstart avtales med hjemmelsinnehaver. Ny hjemmelshaver er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen når senior fratrer, og senest 5 år etter oppstart.

Om praksisen:  
Praksisen er lokalisert i St. Marie gate 71, 1706 Sarpsborg. Praksisen benytter Psykbase journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler, og i nært samarbeid med nåværende hjemmelshaver.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Østfold HF, DPS Halden-Sarpsborg og andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider. Elektronisk pasientadministrativt system (EPJ) og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet og i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovverk, forskrifter og rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den Norske Legeforeningen. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.    

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri  (HPR-nummer skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» )  
 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykiatri 
 • Kommuniserer og formidler godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
 • Bør ha minst to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning
 • Bør ha god kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis  
 • Bør ha god kjennskap til- og erfaring fra norsk offentlig helsevesen 
 • Ønskelig med erfaring fra avtalepraksis eller som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper
 • God motivasjon for avtalepraksis  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig  
 • Et ønske om å bidra til gode, tverrfaglige pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid  
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges

 
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 

Tildelingen er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at parter i saken kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Maja Hansson
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 916 92 978
E-post: majahanssonkognitiv@gmail.com
Navn: Marianne Nordve
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: marianne.nordve@helse-sorost.no
Navn: Emma Kristine Salicath
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: Emma.Kristine.Salicath@helse-sorost.no
Arbeidssted
St. Marie gate
1706 SARPSBORG
Søk på stillingen