Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Kysthospitalet i Hagevik er det frå  5. august 2024  ledig eit vikariat i 1 år for lege i spesialisering innan ortopedisk kirurgi (LIS2/3) . Vikariat grunna permisjonar mellom LIS legane. Varigheit av vikariatet er 1 år med moglegheit for forlenging. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga. 

Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk inkluderer Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus samt Kysthospitalet i Hagevik. Kysthospitalet i Hagevik er eit elektivt spesialsjukehus for ortopedisk kirurgi. Dei store pasientgruppene treng i hovudsak ryggkirurgi, protesekirurgi eller ulike former for artroskopisk kirurgi. For å dekke læringsmåla innan traumatologi er det avtale om rotasjon til ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Sjukehuset har 6-døgnsdrift. Vi har ein sengepost med 22 senger, 4 operasjonsstover og ein oppvakningsavdeling. 

Avdelingane er knytt til Det Medisinsk Fakultet, Klinisk institutt 1 ved UiB og har ansvar for undervisinga av medisinarstudentar. Legane må derfor delta i undervisning etter nærare avtale.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidstid og vaktplan etter ein godkjend tenesteplan

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS 2/3 stilling i ortopedisk kirurgi
 • Må meistre norsk skriftleg og munnleg
 • Må ha grunnleggande IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Må ha kunnskap om EPJ og andre fagsystem

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Beslutningsdyktig
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Vi er ei IA-bedrift, dvs ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift.
 • LIS legane har 6-delt vaktordning, med fri kvar søndag. 
 • Vi har 6-døgnsdrift, dvs sjukehuset stenger laurdag kl 18
 • I tillegg til fri kvar søndag, stenger vi dei fleste helge- og høgtidsdagar. Vi har også stengt i påskeveka, og mellom jul- og nyttår.

 

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.   

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Kari Indrekvam
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 56565800
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen
Hagaviksbakken 25
5217 Hagavik