Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse og oppgaver
Fastlegen skal gi allmennlegetjeneste til listeinnbyggere på Risavika legesenter i åpningstiden, og vil også delta i kommunens legevaktsarbeid der Stavanger kommune er vertskommune. 

Det er i dag 2 fastlegehjemler ved Risavika legesenter, hvorav en av disse er ledig. Planen er at hjemmelen med 1300 pasienter splittes til to like store lister på 650 pasienter, slik at det blir tre leger ved senteret . Vanlig listelengde i kommunen er 1000 pasienter.

Om legetjenesten i Sola kommune
Det er i dag 25 fastlegehjemler fordelt på 7 legesentre. Alle er selvstendig næringsdrivende. 
Fastlegene kan bli tildelt kommunale oppgaver i inntil 20 % stilling. I Sola kommune er dette per tiden i helsestasjonstjenesten. 
Sola kommune satser på å sikre og videreutvikle en god og fremtidsretta legetjeneste med fokus på å: 
 • Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
 • Styrke samhandling, fag-, kvalitet- og tjenesteutvikling

Risavika legesenter
Legesenteret er lokalisert i Tananger. Kontoret har erfarne legesekretærer. Legesenteret er godt utstyrt, det brukes Infodoc journalsystem og Convene betalingsautomat. Gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin, og legesenteret har erfaring med å ha medisinstudenter.
Nye leger leier seg inn i utstyr og drift, og det er ikke investeringsutgifter ved oppstart. Det kan vurderes å endre driftsform til aksjeselskap etter hvert.
For nærmere informasjon om Risavika Legesenter, driftsform, avtale og kostnader,
kontakt Brit Hov, spesialist i allmennmedisin.
e-post bphov@online.no, eller ved å ringe Risavika legesenter
på 51 69 00 30 i åpningstiden. 

Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller LIS 3. Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen.
 • God kunnskap om norsk lovverk.
 • Gode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
 • Krav om godkjent politi - og tuberkulinattest.
Du må laste opp relevante vitnemål, autorisasjoner og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen.
HPR nummer oppgis i søknad. Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir).

Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig, positiv innstilling og gode samarbeidsevner
 • Engasjement for å gi pasientene god behandling, ved blant annet å følge nasjonale veiledere i forhold til utredning, behandling og oppfølging.
 • Interesse for å bidra inn i kommunens helhetlige satsing på fag, kvalitet, utvikling og samhandling i legetjenestene.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Sola kommune har overdratt de immaterielle verdiene (goodwill) tilknyttet disse hjemlene. Det er opp til påtroppende leger om de ved oppstart eller senere tidspunkt ønsker å kjøpe ut de immaterielle verdiene. Dersom en velger å avstå fra dette kan man ikke kreve immaterielle verdier ved eventuelt senere salg, uten i forkant å ha kjøpt ut kommunen.
 • Det er ikke engangskostnader knyttet til materielle verdier i praksis, ved overdragelse av hjemlene.
 • Det gis et mindre ekstra basistilskudd for leger i spesialisering, refusjon av kostnader tilknyttet spesialisering gjennom ALIS ordning.
 • Hjemlene har oppstartsfinansiering tilsvarende 700 listepasienter. 
 • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg.
 • Satsing på samarbeid mellom kommunen og legekontorene om kvalitet, kompetanse og tjenesteutvikling.
 • Mulighet til å være en aktiv deltaker i utvikling av kommunens helsetjenester/legetjenester.
 • God tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 via ALIS ordningen. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Legetjenester i Sola kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brit Hov
Tittel: Spesialist i allmennmedisin/fastlege og eier Risavika legesenterr
Telefon: 51 69 00 30
E-post: bphov@online.no
Navn: Reidar Stokke
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41465671
E-post: reidar.stokke@sola.kommune.no
Navn: Lillian Ydstebø
Tittel: Rådgiver
Telefon: 95258505
E-post: lillian.ydstebo@sola.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Risavika legesenter
Arbeidssted
Risavika legesenter
Rådhusvegen 21
4050 SOLA