Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har to ledige vikariat som lege i spesialisering i radiologi, med varigheit 6 månader. Oppstart etter avtale.

Radiologisk avdeling er ei høgteknologisk avdeling i stadig utvikling. Avdelinga har ein ny og moderne utstyrspark og eit eige senter for nukleærmedisin og PET. Vi har 6 MR-maskinar og 6 CT-maskinar. Vi nyttar SectraPACS og RIS. Det er til ein kvar tid tilknytta Ph.d-stipendiatar til avdeling, og avdelinga deltar i både nasjonale og internasjonale forskingsnettverk. Avdelinga har fokus på HMS og kvalitetsarbeid. Avdelinga er inndelt i 7 legeseksjonar:

Seksjon for Barneradiologi
Seksjon for Uro/kar/intervensjonsradiologi
Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi
Seksjon for Thoraxradiologi
Seksjon for Mammaradiologi og screening
Seksjon for Nevroradiologi
Seksjon for Ortopedisk radiologi

LIS har teneste på alle seksjonar, rotasjon kvar 6 månad. Nye LIS vil ha ein opplæringsperiode på 12 veker før dei startar i vakt. Stillingane inngår for tida i ei 16-delt vaktordning. Viser elles til Helsedirektoratet sin utdanningsplan for spesialiteten.

Vi anbefaler LIS1 som snart er ferdige om også å søke. Vikariat kan telje som del av spesialistutdanninga.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på seksjonane, beskriving av undersøkingar, vurdering av tilvisingar og demonstrasjonsførebuing saman med overlege
 • Relevante prosedyrar som tilhøyrer dei ulike seksjonane, etter opplæring og under supervisjon
 • Arbeid på ultralyd og i Mottaksklinikken etter gjeldande plan
 • Vaktarbeid, for tida i 16-delt tilstadevakt
 • Du vil få personleg rettleiar og delta i avdelinga sitt utdanningsprogram, inkludert internundervisning
 • Deltaking i undervisning og kurs relevante for spesialiteten

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS stilling i Radiologi
 • Søkarar må ha gode kunnskapar i norsk, både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Du har god fagleg vurderingsevne, og arbeider strukturert og målretta på jobb
 • Du har interesse og motivasjon for fagfeltet
 • Du etablerer gode samarbeidsrelasjonar til alle nødvendige yrkesgrupper i og utanfor avdelinga
 • Du har oversikt over eigne oppgåver, også under skiftande omstende. Du følger opp delegerte oppgåver
 • Du kommuniserer tydeleg og forståeleg overfor pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Triveleg arbeidsmiljø i ei travel avdeling

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Eric Alexander Resnes
Tittel: Assisterande avdelingsoverlege
Telefon: 55 97 09 07
E-post: eric.alexander.resnes@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Radiologisk avdeling, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5021 Bergen