Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har per tid 135 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut 2 ledige stillinger ved Stavangerdoktoren. 1 ledig fastlegehjemmel med næringsdrift og 1 midlertidig 2- årig introduksjonsstilling for Alis.

Hjemmelen er ledig fra 1. september 2024, og tildeles av Stavanger kommune. Listen består pr i dag av ca. 1000 pasienter.
Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Hjemmelen har etableringstilskudd for nye fastleger til Stavanger.

Introduksjonsstillingen er ledig omgående, og er et 2- årlig engasjement med næringsdrift hvor legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret. Det  garanteres stedlig veiledning og utdanningsstøtte gjennom alis-avtale med Stavanger kommune. Stillingen gir tellende uselektert praksis i utdanningsløpet til allmennspesialist.

Begge stillinger kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har tilplikt legevakt.  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. 

Stavangerdoktoren er en gruppepraksis med 6 fastlegehjemler, og har hjelpepersonell med helsesekretær kompetanse i tillegg til  2 sykepleiere med spesialkompetanse innen KOLS, astma, diabetes og hypertensjon.  Senteret har tilknyttet manuell terapeut og er plassert i sentrum med umiddelbar nærhet til et godt kollektivtilbud og parkering for ansatte og pasienter.
Journalsystem: Webmed
Kontakt: Daglig leder Lene Sunniva Johannessen tlf: 916 113 50 eller avtredende fastlege Julie Olimstad (ifht hjemmel) tlf 99021237

Kvalifikasjoner:
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr:
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen - samfunnsmedisinsk avd.
Kontaktpersoner
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
E-post: gro.merete.ringso@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
Telefon: 410 15 155
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavangerdoktoren
Olav V`s gt. 6
4005 STAVANGER
Søk på stillingen