Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å jobbe i et aktivt helsehus med pasienter som er under medisinsk observasjon og behandling? 

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid lyser nå ut to faste 100 prosent stillinger som lege ved Øya helsehus. Det er ønskelig med oppstart august/september 2024, men tiltredelse skjer etter avtale. Vi søker både etter legespesialist med relevant spesialitet (allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin, nevrologi) og lege i spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Øya helsehus består av seks avdelinger og har 128 korttidsplasser. Tjenestetilbudet omfatter øyeblikkelig hjelp døgnavdeling, medisinsk observasjon og behandling, etterbehandling av hjertesykdommer og lindrende behandling. Øya helsehus tar primært i mot pasienter som har vært innlagt i sykehus, og som ikke kan reise rett hjem, men er vurdert til behov for døgnopphold en kort periode for å sluttføre behandling eller få kartlagt muligheten for å reise tilbake til eget hjem. 

Helsehuset er geografisk lokalisert som nærmeste nabo til St.Olavs Hospital med broforbindelse mellom helsehuset og sykehuset. Huset er også samlokalisert med sykepleierutdanningen i Sør-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin og Legevakta.

Helsehuset har tatt i bruk et nyutviklet strukturert pasientforløp med mål om å få flere pasienter raskere tilbake til eget hjem. Øya helsehus er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er et legekorps sammensatt av spesialister og ALIS-leger på enheten. Den tverrfaglige innsatsen til legene er essensiell og er tydeliggjort i det nye pasientforløpet. 

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin (ALIS). I spesialiseringsløpet vil du bli tildelt en individuell veileder og få nødvendig supervisjon. Jobb ved helsehuset gir inntil 2,5 års tellende tjeneste til spesialisering i allmennmedisin. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter (fastlønn) eller få permisjon uten lønn mens du er i vikariat ved et privatpraktiserende legesenter, dette for å få godkjent krav om to år uselektert praksis. Du vil også få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre sykehustjeneste. Som spesialist i allmennmedisin vil man bli veileder for ALIS. 

Som medarbeider ved Øya helsehus får du muligheter til å være med å utvikle kommunehelsetjenesten. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner 
 • Medisinsk og lindrende behandling 
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
 • Spesialister har ansvar for veiledning og supervisjon for kolleger
 • Deltagelse i ukentlige møter med kolleger og sykehjemoverlege
 • Internundervisning 
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1
 • Ønskelig med spesialist i allmennmedisin, indremedisin, geriatri, fysikalsk medisin eller nevrologi
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen 
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Fordel med erfaring om geriatriske pasienter, tverrfaglig samarbeid og fagutvikling

Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og den geriatriske pasienten
 • Engasjement og interesse for å bidra med utvikling av helsehuset 
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Arbeider godt både selvstendig og i team 
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig 
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning 
 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver 
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Utdanningspermisjon/spesialistpermisjon 
 • Ti dager kurs/kompetanseheving per år 
 • Innflytelse og påvirkningsmuligheter når det gjelder utvikling av helsehuset, og utvikling av samarbeidsformer i hele tiltakskjeden 
 • Tett oppfølging/samarbeid med sykehjemsoverlege 
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent 2,5 år på helsehus som tellelig tjeneste. Du blir da satt i et ALIS-løp med veiledning satt i system og får hjelp med å planlegge spesialiseringsløpet 
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med fleksitid 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thorstein Kaasbøll
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92258314
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 90819431
Arbeidssted
Øya helsehus
Mauritz Hansens gate 2
7030 TRONDHEIM