Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sykehjemsoverlege i Nordre Follo kommune er en nyopprettet stilling som hører til avdeling for legetjenester. Fra august i år har vi to sykehjemsoverleger i kommunen.

Denne stillingen er sykehjemsoverlege for Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Greverud sykehjem med totalt 175 pasienter.

Som sykehjemsoverlege har du ansvar for at legene på sykehjem har noen å konferere med, veiledning og kompetansehevende tiltak for legene, og å bidra i kompliserte pasientsaker.   

Avdeling for legetjenester har lege ved Nordre Follo legesenter, sykehjemmene, daglegevakten, flyktninghelsetjenesten, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Legene i avdelingen rullerer mellom disse tjenestene. 

Det er 5 sykehjem i Nordre Follo kommune, med totalt 363 sykehjemsplasser: Høyås bo- og rehabiliteringssenter, Langhus bo- og servicesenter, Greverud sykehjem, Finstadtunet sykehjem og Solborg sykehjem.

De to sykehjemsoverlegene i kommunen har fordelt ansvaret for sykehjemmene mellom seg.   

Arbeidsoppgaver
Sykehjemsoverlegen jobber tett på ledelsen, og har faste møter med leder for legetjenesten.  
Arbeidsoppgavene innebærer blant annet å
 • jobbe med kompetanseheving gjennom tett oppfølging av ALIS på sykehjem, ved å løfte og utvikle eksisterende kompetanse 
 • veilede ALIS-kandidater/LIS1 og studenter
 • ha fokus på arbeidsmiljø ved å jevnlig samle legene på sykehjemmet for faglunsj og lignende
 • se helhet og sammenhenger i organisasjonen og sikre effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av virksomheter og områder
 • ha en fast dag på fastlegekontoret for å ivareta spesialiteten – de andre fire dagene på sykehjem
 • sette av tre dager per uke til klinisk arbeid
 • sette av to dager per uke til veiledning av ALIS – prosedyreoppfølging
 • bidra i kompliserte pasientsaker og delta på møter med pasient og pårørende der det er behov
 • ha ansvar for mottak og oppfølging av studenter, ferievikarer og nyansatte ved sykehjemmene du har ansvar for
 • fungere som bakvakt for medisinstudenter i praksis, og medisinstudenter som jobber som ferievikarer
 • delta aktivt (sammen med ledelsen) i planlegging av undervisning for ansatte i legetjenester og ha fast ansvar for undervisning

Kvalifikasjoner
 • spesialist i allmennmedisin, eller ha under 6 måneder igjen før du kan søke spesialistgodkjenning
 • relevant arbeidserfaring på sykehjem
 • kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk 
 • oppdatert kunnskap om gjeldende prosedyrer i kommunen
 • fordel med god kompetanse i Gerica

Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og løsningsorientert person, med integritet og evne til å skape tillit. Du kan etterleve kommunens visjon «Nær og nyskapende» og våre verdier ansvar, omsorg og respekt.
 • Du sørger for å være en rollemodell som oppmuntrer til dialog og legger til rette for medvirkning. Det er også viktig at du kan skape en kultur preget av utvikling, samarbeid og nyskaping. Du har evne til å inspirere ledere og medarbeidere, og du er fleksibel og endringsorientert.
 • I tillegg har du gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og du har både gjennomføringsevne og gjennomslagskraft. 

Vi tilbyr
 • fast møtepunkt ukentlig med alle kommunelegene
 • et usedvanlig godt arbeidsmiljø 
 • god tilrettelegging for faglig utvikling 
 • fokus på å rekruttere og beholde
 • mulighet for opprettholdelse av spesialistutdanningen 
Nordre Follo kommune er IA-bedrift og ansetter etter kvalifikasjonsprinsippet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nordre Follo kommune
Kontaktperson
Navn: Lene Svendsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 930 56 194
E-post: Lene.Svendsen@nordrefollo.kommune.no
Arbeidssted
Høyås bo- og rehabiliteringssenter / Greverud sykehjem og omsorgsboliger
Valhallaveien 74 / Harriet Backers vei 30
1415 OPPEGÅRD