Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Overlege på anestesilegebemannet utrykningskjøretøy, spesialist i anestesiologi 

Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) og Sørlandet sykehus, Arendal (SSA) har ledig følgende stillinger: 

100 % kombinasjonsstillinger mellom Legebil- og intensivtransporttjenesten og Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) eller Sørlandet sykehus, Arendal (SSA). 

Kombinasjonsstillingen er tenkt satt sammen med 30 % som overlege på anestesilegebemannet utrykningskjøretøy og intensivtransportordning, og 70 % som overlege ved AIO-avdelingen SSA eller SSK.  

Vi ber om at søker oppgir om det søkes om kombinasjonsstilling ved anestesi SSA
eller SSK.  

Ved tilsetting av interne søkere kan det bli ledig 100% stilling som overlege
anestesi, vennligst oppgi i søknaden om det er aktuelt.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Legebilen ved Sørlandet sykehus HF (SSHF) er anestesilegebemannet utrykningskjøretøy, lokalisert til amb.stasjonen i Kristiansand. Legebilen og personellet er organisert i Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) sammen med Luftambulansetjenesten, og samarbeider med denne om faglig utvikling og med felles MTU-oppsett og faglige retningslinjer. Anestesilege i Legebiltjenesten er også faglig ansvarlig for intensivambulansetjenesten i regionen.   Legebil- og intensivtransportseksjonen er i oppstartsfasen, og skal være fullt operativ fra 1. oktober. I oppstartsfasen er bilen operativ ti timer på dagtid. Nye lokaler for tjenesten i tilknytning til nytt ambulansebygg i Kristiansand er under prosjektering.  

Oppdragene til legebilen faller i hovedsak inn under følgende kategorier:  

 • Primæroppdrag med utrykning til selekterte akuttmedisinske oppdrag.  
 • Møtetjeneste ved akutte overføringer mellom regionens sykehus 
 • Intensivtransport i og ut av regionen 
 • Vakt som AMK-lege 
 • Intensivtransportordningen: omfatter intensivtransport av alvorlig syke pasienter mellom sykehusene i Sørlandet sykehus HF (SSHF), samt transport av pasienter mellom SSHF og OUS. Intensivambulansen transporterer årlig 150-220 intensivpas. både regionalt og mellom SSHF og OUS. Ambulansen er bemannet av ambulansepersonell, intensiv- eller anestesisykepl., samt anestesilege etter behov. Intensivtransportordningen har 24 timers vaktberedskap (hjemmevakt om kveld/natt).
 • AMK-legen gir råd eller medisinsk delegasjon til øvrige deler av de prehospitale tjenestene ved behov. Tjenesten er døgnbemannet (telefonvakt).    
 • AIO-avdelingene:
  • Kristiansand: Anestesilegene ved SSK i er organisert i Anestesi-, intensiv- og operasjonsavdelingen (AIO) i Klinikk for somatikk. Avdelingen har 22 overlegestillinger og 5 stillinger for lege i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 11-delt bakvakt, begge tilstedevakt 1:1.  Anestesienheten gjennomfører ca. 10 000 anestesier årlig. Avdelingen gir anestesi til barn og voksne, ved elektive og akutte inngrep, innen fagområdene generell- og gastrokirurgi, karkirurgi, endokrin kirurgi, ortopedi, ØNH-kirurgi, urologi og gynekologi/obstetrikk. Intensivenheten er en fullverdig intensivenhet med 13 sengeplasser, bemannet med maksimalt 6 respiratorplasser. Praksisen er bred og generell, med avansert hemodynamisk monitorering og kontinuerlig hemofiltrasjon. Årlig har avdelingen 1000-1200 respiratordøgn.  
  • Arendal: Anestesilegene ved SSA er organisert i AIO-avdelingen i Klinikk for somatikk. Avdelingen har 14 overlegestillinger og 5 stillinger for leger i spesialisering. For tiden er det 8-delt primærvakt og 8-delt bakvakt med passiv tid mellom 21:00 og 07:30. 3 overleger deltar for tiden i primærvakt. Bakvakter med planlagt tilstedeværelse på sykehuset kan forekomme. Anestesienheten gjennomfører ca 10 000 anestesier årlig. Avdelingen gir anestesi til barn og voksne, ved elektive og akutte inngrep, innen fagområdene ortopedi, urologi, gastrokirurgi med bariatrisk kirurgi, plastikkirurgi, gynekologi og obstetrikk, øre-nese-hals-kirurgi og oftalmologi. Intensivavdelingen yter ca 600 respirator-/ventilasjonsstøttedøgn med 1500 formelle intensivdøgn per år. 

Kvalifikasjoner

Dagkirurgisk enhet  SSA står for en stor del av operasjonsvolumet innen disse feltene. Anestesitjenester gis også til PCI-senteret, som betjener hele Agder og Telemark med kardielle intervensjoner. Medisinske og kardiologiske pasienter utgjør den største andelen av vårt intensivbelegg. Intensivavdelingen SSA er bemannet til å håndtere 4 respiratorpasienter  

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege  
 • Norsk spesialistgodkjenning i anestesiologi  
 • Evalueringskrav:  
  • Erfaring som overlege i anestesiologi, inkl. vakttjeneste, på sykehus som gir anestesi til barn og traumepasienter.   
  • Tidligere erfaring med prehospitalt arbeid 
  • Gjennomført og bestått kurs i ATLS og nødkirurgi   
  • Tilfredsstille fysiske krav til arbeid i legebil- og intensivtransporttjenesten
  • Bestått utsjekk etter endt opplæringsperiode

Personlige egenskaper

Anestesileger som arbeider med prehospital akuttmedisin i krevende situasjoner må kunne fremstå som trygge rollemodeller med tydelig medisinskfaglig ledelse. Rolleforståelse, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner vektlegges. Søkere må kunne påregne kartlegging med spørreskjema eller intervju. 
Personlig egnethet vektlegges.

Vi ønsker oss medarbeidere med følgende egenskaper: 

 • God anestesiologisk- og akuttmedisinsk kunnskap og rolleforståelse   
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Kreativitet, fleksibilitet og ro ved uforutsette hendelser og i møte med samarbeidende personell og pasienter   Evne til å arbeide i team under press, og evne til å ta raske og gode beslutninger 

Vi tilbyr

Vi tilbyr

 • Omfattende opplæring før tiltredelse 
 • En variert og faglig spennende arbeidshverdag 
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Særskilte vilkår jfr. særavtale for Dnlf-medlemmer  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Martin Hauge
Tittel: Avdelingssjef PTSS
Telefon: +4790050647
Navn: Grete K. Erdvik
Tittel: Avdelingssjef AIO-avdelingen SSK
Telefon: 970 91 987
Navn: Kay Cora Kraeft
Tittel: Enhetsleder Anestesienheten SSA
Telefon: 459 05 258
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Legebil- og intensivtransporttjenesten/AIO-avdelingen, Kristiansand/Arendal
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image