Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset
Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.   

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning og Enhet for utredning på
Sanderud (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet
for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for
gravide og Enhet for familie er regionale enheter.

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har
mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning
og behandling av begge lidelser. Vårt tilbud skal møte pasientens komplekse
utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale.

Er du overlege og ønsker å bruke og utvikle din kompetanse i en jobb som gir
mening?

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov.
Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å
jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du skal
jobbe med en pasientgruppe som trenger god og helhetlig behandling. Det vil
kreve mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Vi stiller derfor høye
krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både utfordrende og
spennende arbeidsoppgaver, du vil jobbe tett sammen med et engasjert kollegium.
Erfaringer fra dette fagfeltet vil du oppleve som nyttig i de fleste andre medisinskfaglige
arbeidssituasjoner.

TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige
kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre
behandlingen for pasientgruppen vår.

Du ansettes i avdelingen. Vi praktiserer "hus og hytte" modellen til Helsepersonellkommisjonen og har derfor en ordning med samlokalisering av alle legene på Enhet for avrusning men med ansvar for pasienter på begge enheter.

Enhet for avrusning
Enheten har 11 plasser for planlagt innleggelse og to plasser for pasienter som må ha akutt hjelp. Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet, og oftest også psykiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Pasienter kan legges inn frivillig eller uten eget samtykke etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester KHOL (§10-2, §10-3 og §10-4). Primæroppgaven er medisinsk avrusning.

Enhet for utredning
Enheten har seks plasser og tilbyr tverrfaglig spesialisert utredning til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske- og somatiske utfordringer. Enheten tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og pasientene legges inn frivillig. Alle henvisninger rettighetsvurderes av DPS. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet. Enheten tilbyr utredning der dette ikke lar seg gjennomføre poliklinisk. For tiden er det to psykologer som har behandlingsansvaret for pasientene.

Behandlingstilbudet
Pasientene våre har ofte psykiske, sosiale og medisinske tilleggsutfordringer. Vi har derfor medisinsk- og sykepleiefaglig kompetanse. Avrusningen er tilpasset pasientens erfaringer, ressurser, ønsker og mestring både for behandlingen og oppfølging i etterkant. Behandlingen skal kartlegge pasientens rusmiddelbruk og totale helsesituasjon, motivere for videre behandling samt å lindre abstinenssymptomer og forebygge komplikasjoner som kan oppstå ved avrusning. 


Arbeidsoppgaver

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområder: 

 • Du vil jobbe klinisk rundt pasientene i tverrfaglig team og vil ha ansvar for å følge opp pasientenes totale helsesituasjon, dvs. rusproblematikk samt somatiske og psykiske helseutfordringer. Dette arbeidet vil være basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Du vil ivareta medisinskfaglig ansvar i enheten i samarbeid med avdelingsoverlegen. Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jmf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid
 • Du vil ha ansvar for supervisjon og veiledning av enhetens LIS-leger, og bidra til teamarbeid, veiledning og undervisning i enheten for øvrig. 
 • Videre har du et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det forventes aktiv deltakelse i rapportsituasjoner og andre fora hvor dette er påkrevet.  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i enten rus- og avhengighetsmedisin, spesialist i psykiatri, spesialist i generell indremedisin eller spesialist i allmennmedisin
 • Du skriver og snakker godt norsk.
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert.
 • Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid. 

Vi tilbyr

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • God pensjonsordning gjennom KLP. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4790744657
Navn: Hans-Andre Røste
Tittel: Kst. Avdelingssjef
Telefon: +4741000042
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
AVD FOR TSB, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg 34
2312 Ottestad