Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Null-hjemmelen utlyses parallelt med utlysning av fastlegehjemmel ved legesenteret, som er ledig grunnet pensjonering.

Slemmestad legesenter holder til i lokaler sentralt plassert på Slemmestad i Asker kommune med gangavstand til blant annet Rortunet kjøpesenter. 

Slemmestad ligger ca 15 minutter fra Asker sentrum og har nær tilknytning til offentlig kommunikasjon med buss og hurtigbåt til Oslo, og det er stor aktivitet med omfattende nybygging i området inkludert nytt sentrum under oppbygging. Det er forventet befolkningsvekst de neste årene og den sterke veksten gir gode muligheter for å sikre videre stabil pasienttilgang.

Slemmestad legesenter er en veletablert 2-legepraksis praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr. Legesenteret benytter CGM WinMed 3, er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien.

Hjemmelen som utlyses parallelt med denne null-hjemmelen har et listetak på 1500 pasienter. Det er ønskelig at den som tildeles fastlegehjemmelen overfører inntil 600 av sine pasienter til null-hjemmelen så fort denne er besatt.

Slemmestad legesenter sin avtale om leie av lokaler utgår medio oktober. Det må derfor forhandles om ny kontrakt, fortrinnsvis i nåværende lokaler eller i andre egnede lokaler i det samme geografiske området sammen med utlyst fastlege-hjemmel.

Kommunen stiller seg positiv til en utvidelse til 3-legepraksis på sikt gjennom utlysning av ytterligere èn null-hjemmel ved legesenteret.

Tildeling av null-hjemmel forutsetter at tiltredende lege blir enig om økonomiske betingelser knyttet til å kjøpe seg inn i praksis med lege som tildeles fastlegehjemmel, innen 5 uker etter tildeling.

Arbeidsoppgaver
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. For tiden er dette ved Bråset legevakt
 • Deltakelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnhaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin, ferdig eller påbegynt
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon og har gode norskkunnskaper - både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge, og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Det vil bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Det er ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring med digital kommunikasjon
 • Det er en fordel med god kjennskap til tjenester og tilbud i kommunen
Personlige egenskaper
 • Faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker å bidra til økt kvalitet og ta aktiv del i den daglige driften av Slemmestad legesenter
 • Sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på senteret
 • Trives i selvstendig arbeid, men som også verdsetter og ønsker godt samarbeid med kollegaer, både leger og hjelpepersonell
Politiattest kreves av den som får tilbud om hjemmelen.

Vi tilbyr
 • Meningsfylt arbeid i et godt faglig og sosialt miljø
 • Godt fungerende allmennmedisinsk miljø og samarbeid med kommunen
Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Rådgiver
Telefon: 480 06 665
E-post: halvor.nikolai.gjone@asker.kommune.no
Navn: Ivar Fretland
Tittel: Fastlege ved legesenteret
Telefon: 957 45 027
Arbeidssted
Slemmestad
Boligveien 10
3470 SLEMMESTAD
Søk på stillingen