Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. Avdelingen skal betjene en barne- og ungdomsbefolkning på 80000 i Sør Rogaland, og består blant annet av 9 poliklinikker (inkludert akuttambulant ungdomsteam) og 3 sengeposter. Vi har 238 stillingshjemler. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

BUP Sentrum er en av 10 poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 23 dyktige og engasjerte kollegar, 20 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Det er 4 legestillinger ved poliklinikken, to overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Vi har et godt og kjekt arbeidsmiljø og vi jobber for å skape et godt samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidsinstanser. 

Vi har plass til en lege i poliklinikken vår. Vi lyser ut en fast stilling og det er mulig både for overleger og Lis-Leger å søke på stillingen. Det kan også være aktuelt for leger som ønsker sommervikariat å søke. Som lege vil en bistå med medisinering og andre legefaglige oppgaver i poliklinikken og ha ha ansvar for egne pasienter. 

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om stillingen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, pedagoger og sosionomer.
 • Arbeidet består i hovedsak av utredning og behandling.
 • Gode relasjoner med barn og deres familie er viktig, samt at vi har et utstrakt samarbeid med instanser i 1. linje som fastleger, helsestasjon, skoler, barnehager, PPT og barnevern. Dette gjør at gode samarbeidsegenskaper er påkrevd.
 • Overlege: 
 • vil være med å styre det medisinskfaglige tilbudet poliklinikken gir.
 • Veiledning av LIS-lege ved poliklinikken.
 • Deltakelse i bakvaktordning.
 • Lis-Lege:
 • LIS-leger deltar som forvakt i vaktturnus.
 • Ha saksansvar i egne saker og sørge for framdrift i samarbeid med team.
 • Legeundersøkelser/medisinutprøving.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter lege som har erfaring fra å arbeide med barn / ungdommer og deres familier.
 • Overlege: Spesialist innen barne- og ungdomspsykiatri.
 • Lis-Lege: Gjennomført turnus/Lis 1.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Ha kjennskap til og interesse for psykisk helse  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Respektfull og nysgjerrig holdning til at pasienter og foresatte er i en sårbar situasjon. 
 • God faglig grunnkompetanse
 • Tilpasningsdyktig og samarbeidsorientert
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Samarbeidsevne i team 
 • God gjennomføringsevne (sikre god pasientforløp)
 • Ønske om å  være med utvikle poliklinikken faglig over tid.

Vi tilbyr

 • Et spennende fagmiljø innenfor de fleste terapiretninger og mange av våre medarbeidere har årelang erfaring med utredning og behandling.
 • Kjekt kollegafelleskap og godt arbeidsmiljø.
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en oppegående og relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning i .h.t overenskomst
 • Sykehuset har en utstrakt forskningsvirksomhet.
 • Medlemsskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkeforsikring.
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Skretting
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
E-post: marianne.skretting@sus.no
Navn: Kjersti Hamre Lotsberg
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51515933
E-post: lokh@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk / BUP Sentrum, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 25
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image