Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykiater

Ved Spesialpsykiatrisk avdeling har vi ledig 100% stilling som psykiater ved Regional enhet for psykoser (REFP) og-/eller vår lokale sikkerhetsenhet. Psykiateren får selv velge hvilken enhet man primært ønsker å ha sitt hovedarbeidssted ved. Det forventes midlertid av alle overleger ved SPA at de i perioder med redusert spesialistdekning jobber fleksibelt på tvers av enhetene, for eksempel i fellesferien og når kollegaer er i spesialistpermisjon. Leger i spesialisering, med særlig interesse for alvorlige psykiske lidelser oppfordres til å søke. I en situasjon med flere kvalifiserte søkere kan det vurderes å ansette mer enn en person.

Arbeidsoppgavene ved REFP vil i hovedsak bestå av utredning og igangsetting av behandling hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Enheten er spesiell ved at den tar imot personer med førstegangspsykose ned til 16 år. Vi har derfor tett samarbeid med BUPA og akuttenhet for ungdom. Spesialistene ved REFP tilbyr ukentlig veiledning via telematikk til samarbeidspartnere i 2.linjetjenestene. Ved REFP tilbys utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser også til personer med med kjent moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser.

Ved den lokale sikkerhetsenheten vil arbeidsoppgavene bestå av utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser hos personer med samtidig voldsproblematikk. De fleste pasienten i døgnbehandling er på dom til tvunget psykisk helsevern. Alle spesialister som utpekes til faglig ansvarlige for samfunnsvern må ha utdanning i  voldsrisikovurdering HCR-20 og kunne utferdige voldsrisiko håndteringsplaner. Nødvendig utdanning og opplæring vil bli gitt før man tildeles et slikt faglige ansvar. Det må påregnes samarbeid med ulike instanser og samarbeidspartnere, herunder rettsapparat, politi og kommuner. Foruten om evne til sikkerhetstenkning ønsker vi en overlege med samtidig interesse for rehabiliteringstenkning- og perspektiv knyttet til denne pasientgruppen.

Om Spesialpsykiatrisk avdeling

Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) er med sine 180 årsverk den største avdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken, voksenpsykiatri. I Spesialpsykiatrisk avdeling ligger klinikkens mest spesialiserte fagområder, tredjelinjetjenestene. Avdelingen drifter regionale og fylkesdekkende helsetilbud for landsdelen; herunder Regional enhet for psykoser, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Psykiatrisk ambulant -eller døgntilbud for utredning av personer med psykisk utviklingshemming , gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og samtidig mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Kompetansesenteret for arbeid og psykiske helse (KAPH). Alderspsykiatrisk enhet og Sikkerhetsenheten har fylkesdekkende funksjon. Ved SPA ligger også klinikkens aktivitetsenhet.

Om regional enhet for psykoser

Regional enhet for psykoser (REFP) er en åpen spesialenhet for utredning og behandling av psykoselidelser, spesielt schizofrenispektrumtilstander. Enheten har regional funksjon og tar imot pasienter fra hele landsdelen. Den har 20 sengeplasser fordelt på to behandlingstilbud -og lokasjoner som drifter i nært samarbeid med  hverandre og har en rekke felles aktiviteter og pasienttilbud. Enheten er godkjent for tvunget psykisk helsevern. Enheten koordinerer samlinger i regionalt fagnettverket for psykoser og tilbyr veiledning til våre samarbeidspartnere i regionen.

Om lokal sikkerhetsenhet

Enheten har en 15 sengeplasser,  er fylkesdekkende og tar imot pasienter med alvorlige psykiske lidelser, rus -og voldsproblematikk. Pr. i dag er de fleste pasientene på dom til TPH. Det er opprettet spesialpsykiatrisk poliklinikk for ivaretakelse av pasienter på dom til TPH som er utskrevet fra døgnavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som henvises til REFP og lokal sikkerhetsenhet
 • Utarbeidelse av HCR-20 voldsrisikovurderinger og- håndteringsplaner ved lokal sikkerhetsenhet
 • Ivaretakelse av samfunnsvernansvaret for pasienter på dom til TPH
 • Bidra til gode og helhetlige pasientforløp.
 • Veiledning av medarbeidere, lis-leger i utdanningsforløp, samarbeidspartnere og pasienter/pårørende

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Utrednings- og behandlingskompetanse på alvorlige psykiske lidelser, primært schizofrenispektrumlidelser.
 • Utdanning i voldsrisikoutredning iht. HCR-20 er ønskelig
 • Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest, jf. Lov om helsepersonell paragraf 20a

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og samtidig evnen til å jobbe selvstendig
 • Du ønsker å bidra til fagutvikling
 • Det er flott om psykiater er interessert i rettspsykiatri da dette er et ønsket kompetanseområde ved SPA
 • God arbeidskapasitet
 • Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Janne Synnøve Sund
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95001644
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Psykisk helse- og rusklinikken, Spesialpsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset HF
Kløveråsveien 1
8076 Bodø
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image