Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om vervene
Helse - og omsorgsdepartementet har ansvar for å oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene, og har delegert dette ansvaret til statsforvalterne. I fylkene Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus er det til sammen 16 kontrollkommisjoner. 

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to lekmedlemmer.

Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp kontrollkommisjonene administrativt og faglig. Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus forholder seg til Helsedirektoratets reviderte oppnevningsveileder (Helsedirektoratet 2022). Dette medfører blant annet at kontrollkommisjonene skal sammensettes i tråd med reglene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om kjønnsbalanse i offentlige utvalg.

Veilederen finner du på Helsedirektoratets nettsider:
Oppnevning av medlemmer av kontrollkommisjonene - Helsedirektoratet 

Oversikt over ledige verv med tiltredelse fra 01.01.2025:
Akershus universitetssykehus 1 (AHUS 1)
 • Alminnelig lekmedlem
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
 • Pasient- og pårørendemedlem
 • Vararepresentant for pasient- og pårørendemedlem
   
Akershus universitetssykehus 2 (AHUS 2)
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
Akershus universitetssykehus 3 (AHUS 2)
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Pasient- og pårørendemedlem
 • Vararepresentant for pasient- og pårørendemedlem
Diakonhjemmet
 • Vararepresentant for pasient- og pårørendemedlem
Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 (LDS 1)
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
   
Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 (LDS 2)
 • Legekyndig medlem eller vararepresentant for legekyndig medlem
Oslo universitetssykehus 1 (OUS 1)
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
 • Alminnelig lekmedlem
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
   
Oslo universitetssykehus 2 (OUS 2)
 • Leder
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Alminnelig lekmedlem
   
Oslo universitetssykehus 3 (OUS 3)
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Legekyndig medlem
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
   
Oslo universitetssykehus 4 (OUS 4)
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
 • Vararepresentant for pasient- og pårørendemedlem
   
Oslo universitetssykehus 5 (OUS 5)
 • Legekyndig medlem
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
 • Pasient- og pårørendemedlem
   
Vestre Viken HF/deler av Blakstad
 • Legekyndig medlem
 • Vararepresentant for legekyndig medlem
 • Pasient- og pårørendemedlem
   
Nedre Buskerud/deler av Blakstad
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
Østfold 1
 • Nestleder/vararepresentant for leder
 • Alminnelig lekmedlem
 • Vararepresentant for pasient- og pårørendemedlem
   
Østfold 2
 • Vararepresentant for alminnelig lekmedlem
Oversikt over kontrollkommisjonene og hvilke institusjoner de har ansvaret for:
Oversikt over kontrollkommisjonene - Helsedirektoratet

Kvalifikasjoner
Leder 
Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer jf. kravene i domstolloven §§ 53-55. Det innebærer blant annet krav om å
 • være norsk statsborger
 • være over 25 år
 • ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper
Lederen bør ha erfaring enten som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder eller innen helse- og sosialrett, eksempelvis fra advokatpraksis eller arbeid i offentlig forvaltning.

I tråd med oppnevningsveilederen praktiserer statsforvalteren som hovedregel anbefalingen for øvre aldersgrense tilsvarende grensen som gjelder for domstolene. Dommere pensjoneres fra ordinære dommerstillinger ved fylte 70 år, men kan konstitueres frem til fylte 73.

Lege
Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Det forutsettes at legemedlemmet har autorisasjon så lenge vedkommende har vervet, jf. helsepersonelloven 48 a. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull. Som hovedregel vil samme aldersgrense som for øvrige medlemmer av kommisjonene praktiseres. 

To lekmedlemmer
Kommisjonen skal ha to lekmedlemmer.

Av de to faste medlemmene skal minst ett medlem enten selv ha vært under psykisk helsevern, være eller ha vært nærstående til pasient eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. Det kan for eksempel være i en interesseorganisasjon, som brukerrepresentant e.l.

Det stilles ingen særskilte krav til bakgrunnen til det andre lekmedlemmet. Vedkommende kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn eller annen relevant erfaring for vervet.
Som hovedregel praktiserer statsforvalteren de samme aldersgrensene som gjelder for meddommere til domstolene, dvs. at den som oppnevnes må være over 21 og under 70 år på tidspunktet for oppnevning jf. domstolloven § 70.
 
Andre opplysninger om vervene

Krav til habilitet:
Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør som hovedregel ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Oppnevningsperiode:
Etter psykisk helsevernloven § 6-2 annet ledd skal medlemmene oppnevnes for fire år av gangen. Det tas imidlertid forbehold om at oppnevningstiden kan bli kortere. Dette med bakgrunn i det pågående arbeidet med mulige endringer i tvangslovgivningen etter forslag fra Tvangslovsutvalget (NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven). 

Hvis samtlige medlemmer av en kontrollkommisjon må oppnevnes på nytt samtidig, oppnevnes to av medlemmene for to år

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer etter ansvarsområdene og behovene i den enkelte kommisjon. Flertallet av kommisjonene i regionen har ukentlige møter hele eller deler av dagen. Leder/nestleder vil i tillegg bruke tid på for-/etterarbeid, vedtaksskriving, andre møter med mer.

Geografi:
Noen kommisjoner er tilknyttet enheter som er sentrumsnære og det er enkelt å benytte seg av offentlig kollektivtransport. Andre kommisjoner er tilknyttet enheter som ligger geografisk spredt og hvor det kan være praktisk med tilgang til bil. Transport til og fra kommisjonsmøtene er den enkeltes ansvar.

Personvern:
Vi behandler personopplysninger i henhold til personvernloven og oppbevarer kun opplysningene så lenge det er nødvendig.
 
Søknad:
Søknaden om verv må inneholde følgende:
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om hvorfor du ønsker verv i en kontrollkommisjon, motivasjon og interesse for arbeidsfeltet og personlige egenskaper
 • CV eller tilsvarende oppstilling av utdanning og praktisk erfaring
 • Kopi av relevante vitnemål, attester og/eller andre relevante dokumenter som bekrefter din kompetanse. For leger ber vi om at autorisasjonsnummer opplyses.
 • Opplysning om eventuelle andre aktuelle engasjementer og ansettelser for habilitetsvurdering
 • Navn, epostadresse, telefonnummer og relasjon til to personer som kan kontaktes for referanse
 • Dersom du søker på mer enn ett verv må det fremkomme hvilke verv det søkes på

Vi tar sikte på å invitere aktuelle kandidater for verv til intervju primært i mai og juni måned og foreta oppnevningene i løpet av høsten 2024.

Godtgjøring
Godtgjøring gis pr. time med den samme satsen for alt arbeid i kommisjonen, herunder reisetid. Satsene er oppgitt i prosent av den til enhver tid gjeldende satsen i salærforskriften § 2, jf. psykisk helsevernforskriften § 65

For leder/nestleder gjelder følgende satser:
 • Jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling: 75 prosent
 • Advokat som er selvstendig næringsdrivende: 100 prosent
Advokat som er partner og deleier i firma, regnes som selvstendig næringsdrivende og godtgjøres med 100 prosent av salærsatsen.

For legekyndig medlem/vararepresentant gjelder følgende satser:
 • Lege som er ansatt i lønnet stilling: 75 prosent
 • Lege som er selvstendig næringsdrivende: 100 prosent
Øvrige medlemmer/vararepresentanter gis en godtgjørelse som tilsvarer 37,5 prosent av salærsatsen. Dersom disse er selvstendig næringsdrivende som hovedstilling, gis en godtgjørelse som tilsvarer 50 prosent av satsen.

Les mer om godtgjøring på Helsedirektoratets nettsider:
Godtgjøring til medlemmer av kontrollkommisjonene - Helsedirektoratet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Kontaktperson
Navn: Arve Knutsen
Tittel: seniorrådgiver
E-post: arve.knutsen@statsforvalteren.no
Arbeidssted
-
0170 OSLO