Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner; Alderpsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetpsykiatrisk seksjon. 

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon har et tydelig samfunnsoppdrag hvor vi skal gi behandling til personer som har en alvorlig psykisk lidelse, da hovedsakelig psykoselidelser, kombinert med alvorlig atferds-/voldsproblematikk, og samtidig ivareta samfunnets behov for trygghet. Seksjonen har et særlig ansvar for personer som er underlagt dom til tvunget psykisk helsevern, også etter utskrivelse fra sengepost. I tillegg har seksjonen et ansvar for personer som er innlagt i varetektssurrogat, samt at vi gir et tilbud om judisielle døgnobservasjoner. Opptaksområdet er Finnmark, Troms og nordre del av Nordland. Seksjonens oppdrag for å ivareta også regionale sikkerhetspsykiatriske oppgaver, (RSA-avdeling), er etablert og i utvikling.

Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består av:

 • Sikkerhetspost A, regional sikkerhetsavdeling, med 6 plasser
 • Sikkerhetspost B, lokal sikkerhetspost, med 6 plasser 
 • Sikkerhetspost C, lokal sikkerhetspost, med 5 plasser    
 • Utadrettet team

 

Vi lyser ut fast stilling for overlege i psykiatri

Som overlege ansettes man på Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, med arbeidsområder og -plassering etter nærmere avtale.

Behandlingen består i hovedsak av miljøterapi, støttesamtaler, medikamentell terapi og nettverksarbeid. Den enkelte pasient og dens pårørende, i tillegg til det profesjonelle nettverket, er delaktige i behandlingen. Tilbudet består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi utreder og behandler hovedsakelig pasienter med alvorlig psykisk lidelse kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvunget psykisk helsevern. I tillegg gir vi tilbud om døgnkontinuerlige judisielle observasjoner, samt varetektsurrogat. 


Vi søker deg som har gode faglige kunnskaper, evne til struktur og oversikt og et ønske om å bidra til utvikling og forbedring. .Overlegen vil være en del av seksjonens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. Overlegen vil bli del av et fagmiljø med erfarne og engasjerte spesialister som kjenner fagfeltet godt.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid, primært internt i sengepost, i noen grad også oppfølging mer utadrettet
 • Overlegene er tilsatt i seksjonen som helhet og deltar i oppgaver på tvers av enhetene og i enhetsovergripende oppdrag slik at seksjonens oppgaver løses mest mulig helhetlig. Dette gjelder både pasientforløpene og mer utviklingsorienterte oppgaver
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid, internt og eksternt
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten
 • Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter.
 • Bidra til veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering)
 • I tillegg til oppfølging av egne pasienter må det påregnes undervisning og veiledning til samarbeidene instanser, samt utarbeidelse av voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndteringsplaner i tett samarbeid med andre aktuelle spesialister
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri med vedtakskompetanse
 • Kompetanse på og erfaring med alvorlig psykoseproblematikk og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko er ønskelig
 • Kompetanse på rusproblematikk/TSB er ønskelig
 • Kompetanse på eller erfaring med strukturert og systematisk arbeid over tid
 • God oversikt over ulike deler av helse-og omsorgstjenesten er ønskelig
 • Erfaring med ulike metoder og behandlingstilbud til pasientgruppen, tidligere erfaring fra sikkerhetspsykiatri vil bli vektlagt
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting
 • Den som ansettes må ha førerkort, klasse B

Personlige egenskaper

 • svært gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i team
 • respekterer og motiverer kolleger, og er en lagspiller som skaper gode samarbeidsforhold
 • selvstendig og løsningsorientert
 • gode kommunikasjonsferdigheter med pasienter i en sårbar situasjon
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • en bevisst bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • interessert, engasjert, tålmodig, robust og liker å jobbe med pasientforløp av lengre varighet

Selvstendighet, personlig egnethet, samarbeidsevne og evne til å danne stabile gode relasjoner er svært viktig for stillingen. Personlige egenskaper, egnethet, endringsvilje og evne til samarbeid vektlegges.

Vi tilbyr

 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • rekrutteringstillegg, for tiden kr 102.000 pr år
 • deltakelse i vaktordning 
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • seksjonen har erfarne spesialister i psykiatri og psykologi
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Marita Haugen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95898186
Navn: Ketil Røtvold
Tittel: sekjsonsoverlege
Telefon: 99390185
E-post: ketil.rotvold@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Psykiatrisk avdeling                  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø