Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Er du nyutdannet lege eller medisinstudent med lisens og ønsker et spennende sommervikariat, og i tillegg få arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger?

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker, for sommerferieavviklingen 2024, etter seks legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssentre, Øya helsehus, Trondheim rehabiliteringssenter, helsestasjoner, helsestasjon for ungdom og ved Flyktninghelseteamet i Trondheim kommune for sommerferieavviklingen 2024.

Det er ønskelig at du kan jobbe hele perioden medio juni til medio august. Det er viktig at du oppgir om det er perioder du ikke kan jobbe. Det kan og bli mulighet for forlengelse av vikariatet utover høsten. 

Du vil jobbe alene som lege på enhetene i nært samarbeid med personalet. Det legges opp til at legene kan være i kontakt med hverandre ved behov. I tillegg vil det være andre erfarne leger som kan kontaktes for veiledning. Ved Øya helsehus og Trondheim rehabiliteringssenter vil det være annen lege tilstede på huset, medisinstudent med lisens har kun mulighet til å jobbe her.

Fint om du oppgir om du ønsker å jobbe på helse- og velferdssenter, helsehus, helsestasjoner, flykninghelsetjeneste eller en kombinasjon av disse.

Det vil bli gjennomført fortløpende intervjuer og tilsettinger. Det kan bli ansatt flere sommervikarer dersom behovet endrer seg.

HPR-nummer og minimum to referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
Vikarlegen på sykehjem vil jobbe etter oppsatt plan mellom ulike helse- og velferdssentre. Det kan være besøk på flere sykehjem per dag. Vikarlegen skal primært ivareta:
 • Nyoppståtte endringer i helsetilstand
 • Gjennomgang av nye pasienter
 • Evaluering av pågående aktiv behandling
 • Nødvendig kontakt med pasienter/pårørende
 • Sykehjemmet benytter legevakt utenom oppsatt visittid, men kan kontakte vikarlegen innenfor arbeidstid andre dager, dersom det er behandlingstiltak denne har vært med å iverksette
Vikarlege på Øya helsehus og Trondheim rehabiliteringssenter skal primært ivareta legeoppgaver på en avdeling, men det kan være behov for å flytte vikaren i løpet av perioden. Arbeidsoppgaver vil være:
 •  Ivareta legetjenester til pasienter i helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner
 • Medisinsk og lindrende behandling
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
Vikarlegen på helsestasjon skal primært:
 • Utføre helsekontroller til barn mellom 0-5 år i tråd med nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon og helsestasjon for ungdom
 • Delta i tverrfaglige drøftinger på helsestasjonen og eventuelt med andre i Barne- og familietjenesten ved behov
 • Være medisinsk faglig ansvarlig på helsestasjonen de dagene de er på jobb
 • Viderehenvise til andrelinjetjenesten ved behov
 • Ha et forebyggende fokus
 • Fange opp risikofaktorer og avvik hos barnet
Vikarlege på flykninghelsetjenesten skal primært:
 • Være kjent med og jobbe etter gjeldende lovverk og Helsedirektoratets veileder for helsetjenester til asylsøkere, flykninger og familiegjenforening. Videre er barnekonvensjonen og menneskerettighetene et viktig fundamenter og rettesnor i arbeidet
 • Jobbe tverrfaglig, helhetlig og familierettet for å tilby gode og likeverdige tjenester
 • Jobbe forebyggende, stabiliserende og helsefremmende
 • Dette er 1. linje helsetjeneste og inkluderer fastlegekontor for asylsøkere, nybosatte flykninger og familiegjenforening i Trondheim. Flykninghelseteamet er også helsestasjon for barn på asylmottak, samt har også ansvar for smittearbeid

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege ved oppstartstidspunktet
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1, men pre LIS1 er også velkommen til å søke
 • Medisinstudent med lisens kan vurderes til Øya helsehus og Trondheim rehabilitering
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjon og samhandlingsegenskaper
 • Gode evner til dokumentasjon/journalføring
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt
 • Jobber strukturert
 • Positiv og arbeidsom
 • Glad i nye utfordringer
 • Ser muligheter og har ståpåvilje
 • Ansvarsbevisst og punktlig

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende arbeidssituasjon
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Veiledning ved behov av erfarne leger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag til fredag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Thorstein Kaasbøll
Tittel: Avdelingsleder kommunale leger
Telefon: 92258314
Navn: Marianne Lehn
Tittel: Koordinator leger i sykehjem og flyktninghelseteamet
Telefon: 47764297
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon/skole
Telefon: 94849323
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Koordinator leger i helsehus
Telefon: 90819431
Arbeidssted
Prinsens gt. 1A
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen