Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

LAR Helse Stavanger - poliklinikk LAR 78 søker etter lege i spesialisering  LIS 2/3, Rus og avhengighetsmedisin. Leger som venter på LIS--avtale kan også søke. 

LAR Helse Stavanger har to poliklinikker; LAR Øst og LAR 78. Vårt felles oppdrag er å yte tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde. Poliklinikk LAR Øst har ansvar for utdeling av LAR-legemiddel og legemiddelassistert rehabilitering (LAR-behandling) for pasienter hjemmehørende i Stavanger kommune. Poliklinikk LAR 78 har ansvar for LAR-behandling til våre pasienter i de øvrige 14 kommuner i foretaksområde. Vi har til sammen ansvar for ca. 629 pasienter. 

LAR Helse Stavanger har ansvar for utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske helse, i tillegg til oppfølging av somatisk helse i nært samarbeid med fastlegen til den enkelte. Videre har vi ansvar for foreskriving og koordinering av utdeling av LAR-legemiddel for å sikre medisinsk faglig forsvarlig foreskriving. Vi har et tett samarbeid med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Pasientforløp TSB gir rammene for vårt ansvarsområde sammen med nasjonale retningslinje for LAR-behandling og LAR-forskriften. 

Pasientgruppen har varierte og sammensatte utfordringer. Vi har fokus på å videreutvikle vår kompetanse og ønsker å tilby våre pasienter både utredning og behandling for deres sammensatte lidelser med fokus både på avhengighetsproblematikk, psykisk- og somatisk helse. Vi ønsker å kunne gi våre pasienter et differensiert poliklinisk behandlingstilbud med individuell behandling, psykoedukasjon, kjønnet gruppetilbud innen MBT og Traumestabilisering. LAR er et fagfelt i stor utvikling, noe som gir gode påvirkningsmuligheter for den som ansettes. Poliklinikk LAR 78 har 21 stillinger med et bredt tverrfaglig fokus og et spennende samarbeid på tvers av profesjoner og mellom ulike tjenestenivå. 

LAR Helse Stavanger er organisert under klinikk for psykisk helse barn, unge og rusavhengige (PHBURA), avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Avdelingen består av 9 enheter som gir differensiert tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen fra 15 år og oppover, samt deres pårørende/sosiale nettverk. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling, samt Akuttpost TSB. 

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er godkjent utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin.

Vi søker en lege med norsk autorisasjon, med interesse og engasjement for rusfeltet og som ønsker å være med å videreutvikle ett tilbud som skal gi pasientene en god behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem politiattest jmfr. helsepersonelloven ! 20a. Alle som blir ansatt i LIS-stillingen deltar i vaktlaget ved Akuttpost TSB.. 

Utdanningsløpet

Utdanningsløpet går over flere år i form av rotasjonspraksis i ARA.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningsstilling i rus og avhengighetsmedisin
 • Oppgaver knyttet til enhetens virksomhet og oppgavene vil variere for hver enkel enhet.
 • Teambasert arbeid
 • Deltakelse i vaktlaget ved Akuttpost TSB
 • Deltakelse i avdelingens drift, inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid.                                                                                                        Oppgaver knyttet til utredning og behandling av pasienter og samarbeid med pårørende.
 • Samhandling med andre parter i et behandlingsforløp
 • Noe ambulant virksomhet må forventes.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, søker må tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanning i Norge
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig vidergående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt  i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 
 • Søker bør ha sertifikat 

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarvilje og vilje til kompetanseutvikling.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner.
 • Fleksibel- og løsnings orientert.  
 • Faglig engasjement

Vi tilbyr

 • En fleksibel og spennende stilling i ett proaktivt fagmiljø som har høyt fokus på fag- og tjenesteutvikling. 
 • kr. 50 000.- i rekrutterings tillegg
 • Faglig og personlig utvikling, herunder all nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin etter en flerårsperiode, rotasjon i de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan, klinisk veiledning, fordypningstid 4 timer per uke og internundervisning to timer per uke.
 • Tett samarbeid med andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde.
 • Deltakelse i legefaglig møtevirksomhet i ARA
 • Gode muligheter for å delta i forskningsaktivitet i samarbeid med regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR)
 • Lønn i i samsvar med gjeldende overreskomst.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Velferdsordningene til Stavanger universitetssykehus
 • Hjem-Jobb_hjem- ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel.)

 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Bente Sikveland
Tittel: Leder
Telefon: +47 51 51 29 20
Navn: Sofia Karlsson Soland
Tittel: Overlege
Telefon: 51 51 29 38
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / LAR Helse Stavanger, Helse Stavanger HF
Lagårdsveien 78
4010 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image