Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse og oppgaver
Fastlegen skal gi allmennlegetjeneste til listeinnbyggere på Risavika legesenter i åpningstiden, og vil også delta i kommunens legevaktsarbeid der Stavanger kommune er vertskommune. 

Det er idag 2 fastleger ved Risavika legesenter, hvorav en av disse slutter. Ved rekruttering skal legesenteret utvides med en hjemmel. Den nåværende listen med 1300 pasienter vil splittes til 2. Begge listene vil ved ansettelse være på 650 pasienter, med listetak på 1000.

Om legetjenesten i Sola kommune.
Det er i dag 25 fastlegehjemler fordelt på 7 legesentre. Alle er selvstendig næringsdrivende. 
Fastlegene kan bli tildelt kommunale oppgaver inntil 20 % stilling. I Sola kommune er dette per tiden i helsestasjonstjenesten. 
Sola kommune satser på å sikre og videreutvikle en god og fremtidsretta legetjeneste med fokus på følgende to satsingsområder: 
Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
Styrke samhandling - fag, - kvalitet- og tjenesteutvikling.

Risavika legesenter
Er et legesenter med 2 leger hvor gjenværende lege er spesialist i allmennmedisin. Kontoret er lokalisert i Tananger.
Kontoret har dyktige legesekretærer, og det er et godt arbeidsmiljø ved kontoret.
Legesenteret er godt utstyrt, de bruker Infodoc journalsystem og Melin betalingsautomat.
Legesenteret eies og driftes av den gjenværende fastlegen og hjemmelen tilknyttet senteret vil ha driftsavtale med eier.
For nærmere informasjon om Risavika Legesenter, driftsform, avtale og kostnader i praksis,
Kontakt gjenværende fastlege og eier av Risavika legesenter:
Brit Hov, spesialist i allmennmedisin.
Kan nåes på e-post bphov@online.no, eller ved å ringe Risavika legesenter på 51 69 00 30 i åpningstiden. 

Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon/ Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller LIS 3. Det legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin gjennomfører spesialiseringen gjennom ALIS ordningen.
 • God kunnskap om norsk lovverk.
 • Språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig. Krav om minimum B2 nivå.
 • Krav om godkjent politi - og tuberkulinattest.
Du må laste opp relevante vitnemål, autorisasjoner og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen.
HPR nummer oppgis i søknad. Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir).

Personlige egenskaper
 • Engasjement for å gi pasientene god behandling med blant annet å følge nasjonale veiledere i forhold til utredning, behandling og oppfølging.
 • Faglig dyktig, positiv innstilling og gode samarbeidsevner
 • Interesse for å bidra inn i kommunens helhetlige satsing på fag, kvalitet, utvikling og samhandling i legetjenestene.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Sola kommune har overdratt de immaterielle verdiene (goodwill) tilknyttet disse hjemlene. Det er opp til påtroppende leger om de ved oppstart eller senere tidspunkt ønsker å kjøpe ut de  immaterielle verdiene. Dersom en velger å avstå fra dette kan man ikke kreve immaterielle verdier ved eventuelt senere salg, uten i forkant å ha kjøpt ut kommunen.
 • Det vil ikke være engangskostnader knyttet til materielle verdier i praksis, ved overdragelse av hjemlene.
 • Det gis et mindre ekstra basistilskudd for leger i spesialisering, refusjon kostnader tilknyttet spesialisering gjennom ALIS ordning.
 • Hjemlene har oppstartsfinansiering tilsvarende 700 listepasienter. 
 • Fastlegene og Sola kommune har et godt fungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg.
 • Satsing på samarbeid mellom kommunen og legekontorene om kvalitet, kompetanse og tjenesteutvikling.
 • Mulighet til å være en aktiv deltaker i utvikling av kommunens helsetjenester/legetjenester.
 • God tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 via ALIS ordningen. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sola kommune
Risavika legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Sophie Therese Sirevaag Fossberg
Tittel: Virksomhetsleder legetjenester
Telefon: 92015199
E-post: sophie.therese.sirevaag.fossberg@sola.kommune.no
Navn: Lillian Ydstebø
Tittel: rådgiver fagstab Levekår
Telefon: 95258505
E-post: lillian.ydstebo@sola.kommune.no
Navn: Brit Hov
Tittel: Spesialist i allmennmedisin/fastlege og eier Risavika legesenterr
Telefon: 51 69 00 30
E-post: bphov@online.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Fastlege Risavika legesenter
Arbeidssted
Legetjenester i Sola kommune
Risavikahavnering 247
4056 TANANGER