Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Spennende utdanningsstilling hvor du får mulighet til å utvikle og forbedre avhengighetsbehandling innen Helse Stavanger!

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) består av 9 enheter som gir differensierte tilbud til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk, psykiske vansker og somatiske helseproblemer. Avdelingen er vertskap for 2 kompetansesentre, henholdsvis KORUS Stavanger og KORFOR (regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning). Avdelingens kliniske miljøer er også involvert i forskning, tjenesteutvikling og ulike kvalitetsforbedringsprosjekter.
ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for personer i alderen fra 15 år og oppover og deres pårørende/sosiale nettverk, herunder akutt TSB, polikliniske og ambulante tjenester, legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og døgnbehandling. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling er godkjent utdanningsinstitusjon innen rus- og avhengighetsmedisin.

Vi søker nå etter LIS 2/3 innen rus- og avhengighetsmedisin i fast stilling ved Ruspoliklinikken (RUPO) i Stavanger. Leger som venter på LIS- avtale kan også søke og vurderes for midlertidig engasjement. Vi ønsker en lege med norsk autorisasjon, med interesse og engasjement for rusfeltet og som ønsker å være med å videreutvikle ett tilbud som skal gi pasienter en god behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vedkommende som får tilbud om ansettelse, må legge frem politiattest jmf. helsepersonelloven §20a. Alle som blir ansatt i LIS-stilling deltar i forvaktslaget i akuttpost i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Oppstart ønskes så snart som mulig.

Utdanningsløp
Utdanningsløpet går over flere år i form av en rotasjonspraksis i ARA. Se link Helse Stavanger. Stillingen er knyttet til Ruspoliklinikken (RUPO) i Stavanger, men gjennom utdanningsløpet vil det bli rullering ved følgende enheter: LAR Helse Stavanger, Akuttpost TSB, Gauselskogen behandlingsinstitusjon og inntak- og oppstartsteamet.

For nærmere informasjon om Ruspoliklinikken (RUPO) i Stavanger: Ruspoliklinikk Stavanger - Helse Stavanger HF (helse-stavanger.no)

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utdanningsstilling i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Oppgaver knyttet til enhetens virksomhet og oppgavene vil variere for hver enhet.
 • Arbeid i tverrfaglig team - bidra til en systematisk kartlegging og diagnostisering av pasienter, med hovedfokus på somatisk helse og medisinsk behandling.
 • Deltakelse i vaktlag for TSB.
 • Deltakelse i avdelingens drift, inkludert undervisningsoppgaver, kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid.
 • Oppgaver knyttet til utredning og behandling av pasienter og samarbeid med pårørende.
 • Samhandling med andre parter i ett behandlingsforløp - etablere kontakt og samhandling med fastlege og andre deler av spesialisthelsetjenesten for å sikre videre forsvarlig helsehjelp ut ifra pasientens behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, søker må tilfredsstille kravene til å starte spesialistutdanning i Norge. Søkere med norsk autorisasjon som lege og som venter på LIS 1 tjeneste kan også søke, og bli vurdert aktuelle for midlertidig engasjement.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søker som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norsk språklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsk test på B2-nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket, kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling.
 • Gode samarbeids og kommunikasjons ferdigheter.
 • Fleksibel og løsnings orientert.
 • Faglig engasjement.

Vi tilbyr

 • En fleksibel og spennende stilling i et proaktivt fagmiljø som har høyt fokus på fag- og tjenesteutvikling.
 • Det gis et rekrutteringstillegg på kr. 50 000 til søkere som er kvalifisert til LIS 2/3 stillingen.
 • Faglig og personlig utvikling – herunder all nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin etter en femårsperiode, rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan, klinisk veiledning, fordypningstid 4 timer pr. uke, internundervisning 2 timer pr. uke.
 • Tett samarbeid med andre avdelingen innen spesialisthelsetjenesten og kommuner i vårt opptaksområde. 
 • Deltakelse i rusmedisinsk forum og tilknytning legetjenesten i ARA.
 • Delta i oppbygningen av tverrfaglig akuttmottak ved SUS (rus, somatikk og psykisk helsevern).
 • Gode muligheter for å delta i forskningsaktiviteter i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR).
 • Lønn etter avtale.  
 • HjemJobbHjem – ordning (rabatt på månedskort for buss og tog i Rogaland, samt gratis bruk av bysykkel).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Britt Lode
Tittel: Leder
Telefon: +47 91570070
E-post: britt.lode@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) / ruspoliklinikk ung Stavanger, Helse Stavanger HF
Hillevågsveien 8
4016 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image