Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!

Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkår for næringsdrivende. Vi kan nevne endring til flere fastlønnsleger på legevakt, kompensasjonsordning ved sykefravær, ALIS tilskudd etter Helsedirektoratets modell, investeringstilskudd og fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger.  Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlege i Sandnes. 

Du kan også lese mer her:
www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/

Kommunen lyser ut fastlegehjemmel i næringsdrift: 
Opus Legesenter er et veldrevet fastlegesenter i Sandnes sentrum, med tilhold i store og gode lokaler.
Legesenteret er velutstyrt og har dyktige og erfarne helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Journal.
Legesenteret har 6 fastlegelister og åpner nå for en 7.hjemmel (nullhjemmel) tilknyttet kontoret. Alle seks fastleger er spesialister i allmennmedisin. Vi ønsker en ny kollega velkommen, som gjerne kan være allmennlege i spesialisering. Det forventes at ny lege kjøper seg inn i driftsselskapet på like vilkår som eksisterende leger. Individuell veiledning kan gis på kontoret. Listelengden vil være liten i en overgangsfase, før den på sikt kan økes til normert listelengde. Dette skyldes driftsmessige forhold på kontoret. 

Forventet listelengde etter avtalt opptrapping med kommunen og kontoret blir på sikt 800-1000 pasienter, avhengig av spesialisering, arbeidsmengde og øvrige allmennmedisinske oppgaver. 
Kontaktinformasjon:
Opus legesenter tlf. 51 68 78 50

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegejobb i næringsdrift
 • Listeansvar for fastlegeliste
 • Inntil 20% kommunal bistilling på helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem eller andre kommunale legeoppgaver. Kommunen legger stor vekt på interesse og ønsker. 
 • Deltagelse i legevakt

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Faglig dyktig
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle alle læringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Gode veiledere i allmennmedisin
 • ALIS avtale og tilskudd under spesialiseringsløpet etter Helsedirektoratets ordning
 • Sandnes kommune har ordning for inntil 10 dager kompensasjon for sykdom/sykt barn for næringsdrivende leger
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen 
 • Vi har velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Investeringstilskudd for næringsdrivende leger på 300 000
 • Garanti for basistilskudd opp til 800 pasienter i inntil 2 år etter oppstart med listetak på minimum 800 pasienter

  Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis.
  Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Legevaktene på kveldstid og i helg gjennomføres som næringsdrift og etter avtalene i SFS 2305. De fleste nattevakter dekkes av fast ansatte leger. 

  Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

  Hjemmel tildeles av Sandnes kommune som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Legepraksis er økonomiske og faglige fellesskap, og vi forutsetter at hjemmelshaver inngår i gjeldende internavtaler for det legesenteret hjemmelen knyttes til. Fastlegepraksis i Sandnes kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Guro Hafnor Røstvig
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 51 33 50 50
E-post: guro.hafnor.rostvig@sandnes.kommune.no
Navn: Grethe Finnås
Tittel: Rådgiver
E-post: grethe.finnas@sandnes.kommune.no
Navn: Balpreet K. Sandhu
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47511722
E-post: Balpreet.kaur.sandhu@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Opus legesenter
Jærveien 12
4319 SANDNES