Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca. 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. 

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.   

Ved etablering av avtalepraksis skal denne drives i velegnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen samlokaliserer seg med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.  

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. 
Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern ble innført 01.09.2023 i Helse Sør-Øst, se mer informasjon - se https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/psykisk-helsevern/felles-henvisningsmottak/  for mer informasjon. 


Forutsetninger 
 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og Sykehuset Innlandet HF, DPS Elverum-Hamar samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider.   
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.   
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.   
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).   
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.    

Kvalifikasjoner
 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vil bli vektlagt. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.
 • Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid   
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.    
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.   
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.   
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege, og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri.   
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.   

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR» 

Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter.    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Nordve
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: marianne.nordve@helse-sorost.no
Navn: Emma Kristine Salicath
Tittel: Rådgiver
Telefon: 62585500
E-post: Emma.Kristine.Salicath@helse-sorost.no
Arbeidssted
,
2406 ELVERUM
Søk på stillingen