Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.   

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning og Enhet for utredning på Sanderud (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vårt tilbud skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer.

Er du lege og ønsker å bruke din kompetanse i en jobb som gir mening?

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du får også utfordret deg med å jobbe med en pasientgruppe som vi ønsker å tilby god og helhetlig behandling. Det vil kreve mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Vi stiller derfor høye krav til deg som søker. Ved å jobbe hos oss vil du få både krevende og spennende utfordringer. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling.

TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår medisinskfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.

Du ansettes i avdelingen og første arbeidsstedet ditt vil være på Enhet for korttidsbehandling på Reinsvoll. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. 

 Stillingen er en dagstilling. Avdeling for TSB har ikke egen vaktlinje, men dekkes av vaktlinjen til Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på kveld og helg . Det er muligheter for deltakelse i vaktlinjen om ønskelig.

Enhet for korttidsbehandling

Er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til personer med rusmiddelavhengighet samt psykiske og/eller somatiske utfordringer, samt personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Enheten har tverrfaglige behandlingsteam og tilbyr individualterapi, gruppeterapi, kognitiv miljøterapi, psykoedukasjon og fysisk aktivitet og tilbudet blir individuelt tilrettelagt ut fra pasientens ønsker og behov. Vi har 10 elektive plasser for pasienter fra 18 år.  Det er DPS som rettighets vurderer pasientene.

Pasienten legges inn etter PHL§2-1, eventuelt KHOL§10-2 og §10-4 samt Straffegjennomføringsloven §12.

Sammen med oss vil du bidra til å jobbe mot målene våre: gi god og kunnskapsbasert behandling til pasienter som har et avhengighetsforhold til alkohol, illegale rusmidler og/eller vanedannende legemidler. Bidra til å redusere helserelaterte rusproblemer og øke pasienters motivasjon til å redusere eller avslutte bruk av rusmidler. Sørge for at pasienten har informasjon om aktuelt hjelpeapparat, etablere og/eller videreføre nødvendig og tilstrekkelig samhandling med ulike instanser, med pårørende samt sikre pasientens delaktighet og påvirkning.

 

Arbeidsoppgaver

  Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområde:

  Du vil jobbe klinisk rundt pasientene i tverrfaglig team og vil ha ansvar for å følge opp pasientenes totale helsesituasjon, dvs. rusproblematikk samt somatiske og psykiske helseutfordringer. Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid. 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon. beherske norsk  godt, både skriftlig og muntlig
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste (leger uten turnustjeneste vil også bli vurdert for vikariat).
 • Du har gjerne tidligere erfaring fra TSB og/eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet. 
 • Beherske norsk  godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert. Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid. 
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning. 

Vi tilbyr

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium. 
 •  Engasjerte og dyktige kollegaer
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe. 
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon. 
 • Det er også mulighet for rimelig hybel på sykehusområdet.
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn-Magnus Tunheim Simonsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90744657
Navn: Gunvor Elen Kroken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93037746
Navn: Hans-Andre Røste
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 41000042
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
AVD FOR TSB, Sykehuset Innlandet HF
Presteseter 1
2840 Reinsvoll