Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), Seksjon barn (7 – 12 år), Seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), Seksjon ambulant behandling (6 – 18 år) og Akutt-ambulant hjemmesykehus (0-18 år). Vi har totalt 72 årsverk og cirka 80 ansatte. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet. Klinikken holder til i nyrehabiliterte lokaler i Spångbergveien.

Klinikken har ledig fast stilling i 100 % for overlege, der stillingen deles mellom Seksjon Barn og FACT Ung Gamle Oslo (Seksjon ambulant).

LIS med lang erfaring oppfordres også til å søke. Oppstart så snart som mulig, etter nærmere avtale. Seksjon Barn har til vanlig ca 18 ansatte med tverrfaglig sammensetning, hvorav 2 stillinger for overlege og 2 for LIS. FACT Ung Gamle Oslo har ca åtte ansatte med en tverrfaglig sammensetning, hvorav en stilling for overlege og en for psykologspesialist.

Nic Waals Institutt har sterkt fokus på utvikling av kompetanse og er en spydspiss innen PHBU. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling med et bredt spekter av vansker. Vi har et stort fokus på faglig utvikling og er i stadig arbeid med å forbedre utredningsrutiner, pasientforløp og behandlingsmetoder tilpasset tilstand og behov hos barnet/ungdommen og hens familie. Seksjon Barn har flere pågående utviklingsprosjekter, herunder blant annet utvikling av foreldregrupper DBT-C og TF-CBT.

FACT Ung Gamle Oslo er et prosjektsamarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waals Institutt og bydel Gamle Oslo. FACT Ung, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen i FACT Ung er barn/ungdom fra 12-18(23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke greier å nytte seg av eller har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag.

Arbeidsoppgavene i FACT Ung omhandler behandling og oppfølging av ungdom, familie og samarbeidsinstanser, jobbe i tverrfaglig team etter FACT Ung-modellen med tavlemøter, gjennomgang av pasientforløp og vurdering av behov for intensitet i oppfølgingen, justering av behandlingstilbud og spesialistvurderinger. Delta i tverrfaglig utredningsarbeid i ambulante rammer der det er behov for å gjøre nye diagnostiske vurderinger, gjøre risiko-vurderinger o.a.

Stillingen som overlege er en 100 % fast stilling ved Nic Waals Institutt, der 50 % av tiden er knyttet til FACT ung Gamle Oslo og den øvrige 50% knyttet til Seksjon Barn.

Vi har et åpent og godt arbeidsmiljø der respekt for pasienter og kollegaer står høyt. Vi ønsker deg som vil bidra med kunnskap, engasjement og videreutvikling inn i et raust miljø med høy motivasjon. Vår legegruppe er godt etablert. Gruppen har ukentlige møter og bidrar jevnlig i klinikkens undervisningsprogram.

Arbeidsoppgaver:
 • Utredning og behandling av ungdom og familier i en framtidsrettet og ambisiøs, tverrfaglig klinikk
 • Delta aktivt i utdanning av LIS gjennom jevnlig klinisk veiledning, internt fagseminar som inngår som en del av LIS-utdanningen
 • Bidra med samarbeid og veiledning til andre samarbeidspartnere rundt pasienten i 1. linjetjenestene og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • For FACT Ung: arbeide i tverrfaglig samhandlingsteam rundt målgruppen
 • For FACT Ung: være en aktiv deltaker i tjenesteutviklingen i krysningspunktet mellom første- og andrelinjetjenestene for barn og unges psykiske helse
 • Undervisningsvirksomhet
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søkere til stillingen bør ha erfaring fra klinisk arbeid PHBU, men søkere med annen relevant/sammensatt erfaring kan også søke.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
Vi tilbyr:
 • En klinikk med lange tradisjoner og pionerånd, godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • En klinikk og et sykehus som etterlever verdiene av nestekjærlighet og kvalitet i alle deler av virksomheten
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Legegruppen har eget ukentlig internt fagseminar. Leger i spesialisering deltar også i seminar for leger i spesialisering på OUS
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger
Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Benedicte Skirbekk
Telefon: 22 02 88 00
Navn: Hans Ole Korsgaard
Telefon: 22 02 88 00
Navn: Suzanne Børretzen
Telefon: 22 02 88 00
Arbeidssted
Lovisenberggt. 17
0440 OSLO