Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Denne annonsen er rettet til deg som ønsker en LIS stilling i fysikalsk medisin og rehabilitering, legespesialist som ønsker suppleringstjeneste eller db-spesialitet, «LIS-1 venter» eller siste års medisinstudent med interesse for rehabilitering, som ønsker jobb
På grunn av eksternt finansierte prosjekter og LIS som blir ferdig spesialist, er det behov for å rekruttere flere leger, herunder både fast LIS-stilling samt legevikariater av minimum 6 ukers sammenhengende varighet fra 12. februar.
 
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten som hvert år gir et tilbud til mer enn 900 pasienter med ulike funksjonsnedsettelser. Klinikken er organisert i tverrfaglige team for henholdsvis barn/unge, unge voksne og voksne som samhandler med andre spesialisthelsetjenester, kompetansesentre, kommunalt tilbud og idretten.
BHSS er verdensledende innenfor sitt fagfelt i å kombinere bruk av tilpasset fysisk aktivitet med rehabiliteringsmedisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning, tiltak og oppfølging med mål om best mulig aktivitet og deltakelse gjennom livet.
Institusjonens faglige organisering, forskning, innovasjon, samhandling, kompetanseutvikling og utdanningsvirksomhet er i sin helhet relatert til best mulig spesialisert pasienttilbud innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi har tre universitetsansatte, et utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, to overleger og to LIS stillinger innen legespesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. For ytterligere informasjon om LIS utdanningen og legerollen ved BHSS, vises det til generell utdanningsplan som du finner her.
Vi ønsker oss søkere med faglig engasjement og interesse for å utvikle sin kompetanse innen re-/habilitering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi kan tilby tett og god supervisjon/veiledning og for den interesserte kvalitetsforbedringsarbeid/-prosjekt som man kan få en attest på. Erfaringsmessig oppleves muligheten for personalbolig og tilgang til gode innen- og utendørs treningsfasiliteter som kjærkomment.
 
Beitostølen Helsesportsenter har nå ledig: 
- 100% fast LIS stilling i fysikalsk medisin og rehabilitering med oppstart 01.04.24
- Legevikariater av ulik lengde for perioden 10.02.24-01.09.24
 
Lege i spesialisering (LIS) 
Stillingen gir tellende tjeneste for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin. Stillingen vil også være relevante som suppleringstjeneste/etterutdanning for LIS/legespesialister i nevrologi og barnesykdommer. Vi oppfordrer leger med erfaring fra uselektert allmennpraksis om å søke.  
  
Arbeidsoppgaver 
 • Klinisk legearbeid (for detaljer se under arbeidsoppgaver for legevikar)
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt 
 • Utviklings- og forbedringsarbeid 
 • Internundervisning tverrfaglig team og studenter 
 • Undervisning/informasjon til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 
 • Følge BHSS sin LIS utdanningsplan
  
Kvalifikasjoner 
 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS 1
 • Beherske norsk språk godt - skriftlig og muntlig 
 • Interesse for fagfeltet spesialisert tverrfaglig rehabilitering 
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Legevikar
Vi har god erfaring med «ferske» leger og mottar også positive tilbakemeldinger på det å jobbe hos oss.
 
Arbeidsoppgaver
 • Forberede og gjennomføre pasientmottak med henblikk på pasientsikkerhet og målene for oppholdet (ankomstnotat).  
 • Sammen med erfaren lege være pasientansvarlig lege og ivareta løpende (rehabiliterings)medisinske behov og -gjøremål gjennom oppholdet. 
 • Sammen med erfaren lege inngå i medisinsk beredskap (lege vakt telefon 08-16) 
 • Sammen med erfaren lege inngå i tverrfaglig team og bidra til koordinering av det medisinske rehabiliteringstilbudet basert på prosedyrene i vårt kvalitetssystem (ankomstmøte, statusmøte, avreisemøte og andre møter ut fra behov, for eksempel i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan der det er indisert). 
 • Sammen med erfaren lege forberede og gjennomføre evaluering og rapportering av rehabiliteringsoppholdet på individnivå (epikrise). 
 
Kvalifikasjoner
 • Minimum norsk midlertidig lisens som lege
 • Beherske norsk språk godt - skriftlig og muntlig
 • Interesse for fagfeltet spesialisert tverrfaglig rehabilitering
 • Lyst og evne til å arbeide i et tverrfaglig miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 
Vi kan tilby
 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Arbeid i et spennende og kreativt miljø med utfordrende, faglige oppgaver
 • Tid til helhetlig tilnærming og oppfølging av pasienter
 • Gode vilkår for supervisjon og veiledning
 • Kvalitetsforbedringsarbeid/-prosjekt og attest på dette
 • Personalbolig
 • Svært gode treningsfasiliteter ute og inne
 • Unik natur ved inngangsporten til Jotunheimen
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning (KLP), 2 % pensjonstrekk
 • Gruppe- og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 
Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse til stillingen (jfr. Helsepersonelloven § 20a). Søker bes om å oppgi minimum to referanser.
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
Grethe Månum, fagansvarlig overlege https://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/grethema/index.html
tlf.: 61 34 08 00, e-post: grethe.maanum@bhss.no.
 
Grethe kan sette dere i kontakt med andre legekollegaer dersom ønskelig
(LIS, medisinstudent på midlertidig lisens eller overlegekollega)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Beitostølen Helsesportsenter
Kontaktperson
Navn: Grethe Månum
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 61340800
E-post: grethe.maanum@bhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Beitostølen
Sentervegen 4
2953 BEITOSTØLEN