Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av en inntak- og avklaringsenhet og seks kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmenpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet. 
Inntak- og avklaringsenhet samarbeider nært med alle enheter i DPS Gjøvik, andre i spesialist- og primærhelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.

DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og arbeider for mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommuner og andre i behandlingsforløpene. 
Inntak- og avklaringsenhet består av Felles Inntak, Ambulant akutteam (AAT) og Tidlig avklaringsteam (TA) og har en avdelingsovergripende funksjon.
Ambulant akutteam (AAT) har ansvar for ambulante akutt- og krisetjenester i Gjøvikregionen. Teamet tilbyr hjemmebasert tverrfaglig behandling til pasienter og pårørende, ved akutt psykisk sykdom og krise. Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre deler av psykisk helsevern, samt fastleger og primærhelsetjenesten, legevakt, somatisk sykehus, barnevern, politi mv. AAT er et tverrfaglig sammensatt team med overlege , psykolog, sykepleiere, sosionom og ergoterapeut med videreutdanninger.
Tidlig avklaringsteam (TA) er et team for vurdering og planlegging av behandling i psykisk helsevern og gjennomfører de fleste førstesamtaler og basiskartlegginger etter henvisning til DPS Gjøvik. Teamet består av psykiater, psykologspesialist og andre med relevant bachelor og videreutdanning.
Vi søker nå etter deg som har relevant faglig utdannelse og yrkeserfaring og som er motivert til å være med å videreutvikle tilbudet i Inntak- og avklaringsenheten. Aktuelle stillinger vil ha sitt hovedansvar i TA eller AAT, men det forventes fleksibilitet til å bistå hverandre ved behov. TA og AAT har felles teamkoordinator.


Ved Inntak- og avklaringsenhet er følgende stilling ledig: 100% vikariat som Legevikar, f.o.m 01.02.24 t.o.m 31.12.24.

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av fagmiljøet i DPS Gjøvik
 • Delta i tverrfaglige møter i poliklinikken
 • Bidra i medisinskfaglige spørsmål, drøfting, vurdering og medisinering av andres pasienter
 • Bidra til at den medisinskfaglige virksomheten er i tråd med gjeldende lovverk, anerkjente standarder, etiske retningslinjer og i tråd med avdelingens
  strategi, kvalitetspolitikk og mål
 • Klinisk aktivitet med oppfølging av egne pasienter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Leger som venter på LIS1-tjeneste og allmennleger som trenger sykehuspraksis kan søke
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og tverrfaglig
 • Samarbeider godt
 • Fleksibel med godt humør
 • Bidrar aktivt til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet for å planlegge egen arbeidshverdag innen enhetens rammer
 • Selvstendig arbeid
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • En organisasjon som arbeider aktivt med strategi, utvikling og virksomhetsplaner for å gi god og likeverdig behandling
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Trude Fossumstuen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 48058054
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS GJØVIK, Inntak- og avklaringsenhet, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik