Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen. Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.   

Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus.

Avtalehjemmelen er ledig fra våren 2024. Praksisen er lokalisert til Munchs gt. 7, 0165 Oslo.  

Det er en forutsetning at den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nært samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver. Den som tildeles hjemmelen er forpliktet til å overta resterende andel av hjemmelen i 100 % når senior fratrer.   

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.  Praksisen skal drives fra velegnede lokaler som er tilrettelagt for forflytningshemmede.

Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.    

Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern innføres fra 01.09.2023 i Helse Sør-Øst og det forutsettes samarbeidsavtale med relevant helseforetak, jf. Rammeavtale §1-3.

Se https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/psykisk-helsevern/felles-henvisningsmottak/   for mer informasjon.

 
Forutsetninger
 • Inngåelse av samarbeidsavtale med Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk.  
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart.  
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning. 
 
Kvalifikasjoner
 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykiatri vil bli vektlagt.
 • Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.
 • Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.   
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse.  
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet.  
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege, og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri .
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.   
 
Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9.   
 
Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søkere gjøres oppmerksom på at andre kan få innsyn i søknader og sakens dokumenter. 
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»    
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Nordve
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 94813927
E-post: postmottak@helse-sorost.no
Navn: Emma Kristine Salicath
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 94 81 39 27
E-post: emma.kristine.salicath@helse-sorost.no
Arbeidssted
St. Hanshaugen
0169 OSLO