Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus har ledig stillingar som lege i spesialisering i hjartesjukdommar. Stillingane er ledige frå primo mars, med moglegheit for tidlegare start. Dei som blir tilsett tar del i vaktordninga for Hjarteavdelinga. 

Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdommar er samla. Avdelinga driv høgspesialisert utgreiing og behandling innan følgande område: Ikkje-invasiv biletdiagnostikk, invasiv koronardiagnostikk/terapi og perkutane ventilimplantasjonar, toraks-kirurgi, intensiv- og overvakingsmedisin, pacemaker-, ICD- og CRT behandling, hjartesviktpoliklinikk, tachyarytmi, preventiv kardiologi og kongenitt kardiologi. Medisinsk utvikling er framtredande, og forskingsaktiviteten er høg. Hjarteavdelinga har to store sengepostar, ei intensiv- og overvakingseining, ein stor torakskirurgisk post, eiga pacemaker-operasjonsstove, fire torakskirurgiske operasjonsstover medrekna hybridstove, tre laboratorium for koronar angiografi/PCI, to elektrofysiologilaboratorier og fleire spesialpoliklinikkar.

Stillinga tel som del av spesialistutdanninga innan indremedisinske fag og hjartesjukdommar. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.

Arbeidsoppgåver

 • Primærvakt for Hjarteavdelinga
 • Poliklinikk
 • Visittgang og postdrift
 • Opplæring og deltaking i ulike kardiologiske prosedyrar
 • Undervisning
 • Forsking/kvalitetssikring

Kvalifikasjonar

 • Den som blir tilsett som LIS må ha norsk autorisasjon og godkjend turnusteneste/LIS 1 eller teneste som etter gjeldande norsk regelverk kan leggast til grunn for tilsetting i LIS2/3-stilling i hjartesjukdommar
 • Det blir lagt vekt på erfaring innan kardiologi og ønske om å bli kardiolog
 • Søkar må meistre norsk munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Samarbeidsorientert, strukturert og løysingsorientert
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Evne til å syne trivsel i eit aktivt og endringsorientert miljø
 • Interesse for forsking

Vi tilbyr

 • Lønn i tråd med tariffavtale
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Solheim
Tittel: Overlege
Telefon: 55976736
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hjerteavdelingen, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5021 Bergen