Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. 

Ved Edda legesenter er det en ledig fastlegehjemmel fra 1. juni 2024. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1200 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Edda legesenter er et veldrevet 6-legesenter i Trondheim sentrum og har til sammen ca. 7000 listepasienter. Legesenteret har CGM journalsystem. De har fire helsesekretærer ansatt og er organisert som et DA. Lokalene er nybygde, ligger midt i Trondheim sentrum og er tatt i bruk fra september 2018.

Lokalene ligger i 3. etasje med direkte heis, er funksjonelle og velutstyrte med seks store legekontor, to utleiekontor til logoped og psykiatrisk sykepleier, to studentkontor, to skiftestuer/kirurgirom, samt rom for EKG/spirometri og gynekologi. Stort pauserom med kjøkken og fasiliteter for internundervisning og et stort og luftig venterom i tilknytning til ekspedisjon og laboratorier. Universell utforming.

De har et samarbeid med NTNU, har turnuskandidat, studentundervisning i klinikk både tidlig i studiet og for 6.-årsstudenter. Legene har hvis de ønsker mulighet for lektorstilling ved Medisinsk fakultet NTNU i deltid som alternativ til kommunal stilling. De har ukentlig internundervisning/fagmøter og felles lunsj.

Veiledning etter behov og et godt kollegialt miljø.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juni 2024. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med kontaktpersoner på senteret, hjemmelshaver Ingvild Hoggen Meland mobil 408 88 008 og daglig leder Wenche Haugen mobil 406 34 724.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel. Legene ved Edda legesenter har mulighet for lektorstilling ved Medisinsk fakultet NTNU i deltid som alternativ til kommunal stilling. 
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Konsulent fastlegeordningen
Telefon: 475 07 036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Konst. enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Olav Tryggvasons gt. 35
7011 TRONDHEIM