Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Klinikk for somatikk Kristiansand har 12 avdelinger, og omfatter et bredt spekter av medisinske og kirurgiske fag. Avdelingssjef for kirurgisk avdeling har en sentral rolle i klinikkens ledergruppe.

Kirurgisk avdeling er veldrevet, med dyktige fagfolk og ledere. Avdelingssjef skal være en samlende kraft i et høykompetent og flerfaglig arbeidsfellesskap, med mange samarbeidende instanser. Avdelingssjef skal bidra til utvikling av fag og kvalitet, for å kunne levere gode helsetjenester til befolkningen. Avdelingen jobber aktivt med forbedring, innovasjon og digitalisering av pasientforløp.

Kirurgisk avdeling har 50 årsverk for leger, fordelt på 24 overleger, 13 LiS 2/3 og 13 LiS 1. Avdelingen har i dag egne merkantilt ansatte, men i 2024 vil disse bli flyttet over i nye avdeling for pasientadministrasjon. De merkantilt ansatte vil fremdeles være tilknyttet kirurgisk avdeling i den daglige driften. Lederstøtten til alle avdelingssjefene er under omarbeiding, for å sikre at alle avdelingssjefene får god nok og nødvendig lederstøtte til å kunne utføre god ledelse ved avdelingen.

Kirurgiske senger er organisert i egen avdeling. Avdelingens primære fokus er dermed den medisinskfaglige virksomheten, mens driften skjer i tett samarbeid med andre avdelinger.

Kirurgisk avdeling har fire fagseksjoner med egne seksjonsoverleger; gastrokirurgi, karkirurgi, urologi og mamma-/endokrinkirurgi. Avdelingen håndterer årlig rundt 5.140 innleggelser, 2.400 dagbehandlinger og 26.000 polikliniske konsultasjoner. Kostnadsbudsjettet er på omtrent 123 mill. Avdelingen har grenvakter for gastrokirurgi, karkirurgi og urologi.

Sørlandet sykheus HF (SSHF) planlegger nytt akuttbygg fra 2028, med bl.a. ny hybridstue og ny robotstue. Kirurgisk avdeling Kristiansand har en stor andel kreftkirurgi, bl.a. er tarmkreftkirurgi funksjonsfordelt til Kristiansand, mens urologisk robotassistert kreftkirurgi er fordelt mellom Kristiansand (nyrekreft) og Arendal (prostata).
Forskning/forskningskompetanse? Fra 2023 bygges Campus Sør opp i SSHF, med medisinstudenter fra UiO. Dette vil gi nye og spennende akademiske muligheter fremover.

Klinikken jobber med effektivisering av driften, for å skape rom for investeringer og utvikling. God ledelse, gode prosesser og medvirkning er avgjørende for at vi skal lykkes. Vi ønsker en avdelingssjef med evne og vilje til å samarbeide aktivt og helhetlig på tvers av de tre somatiske sykehusene i SSHF, slik at pasientene på Sørlandet får tilgang til trygg og forsvarlig behandling til riktig tid, uavhengig av bosted.

SSHF ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer enhver som er kvalifisert til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn.


Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og personal, drift og økonomi
 • Klinikkdirektørs nærmeste rådgiver på avdelingens fagområder
 • Nærmeste leder for seksjonslederne i avdelingen
 • Fremme faglig utvikling, forskning og forbedringsarbeid
 • Representere avdelingen i sentrale fora
 • Samhandling med andre fagmiljø og avdelinger, klinikker og kommuner

Kvalifikasjoner
 • Medisinskfaglig kompetanse er ønsket. Søkere med annen relevant kompetanse vil bli vurdert
 • Erfaring fra ledelse i sykehus er ønsket
 • Forståelse for god drift, faglig virksomhet og økonomiske rammebetingelser

Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper og organisasjonsforståelse
 • Evne til å kommunisere, og til å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner
 • Evne til å engasjere og motivere kompetente medarbeidere  Fleksibilitet og arbeidskapasitet

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et høykompetansemiljø
 • Vi kan legge til rette for lederutdanning og -utvikling  
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen i SSHF i årene fremover
 • Lønn etter avtale
 • Det kan legges til rette for noe klinisk arbeid, men ledelse er avdelingssjefens primæroppgave
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Nina Hope Iversen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 905 92 101
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image