Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Velferdsetaten er en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester som bidrar til gode levekår for innbyggere i Oslo. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser fordelt på ulike omsorgsnivåer, herunder akutt og utredning, mestring, omsorg, bo- og forsterket (ROP) og ressurs. Vi har ansvar for brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av Hep C, og samhandlingstjenestene RusFact Vest – og Sentrum. Adamstuen omsorgssenter er en del av Velferdsetaten, og er organisatorisk plassert i Rustjenester og habiliteringsavdelingen (RHA). Nå ser vi etter en trygg, tydelig og tillitsfull overlege. Kan dette være deg?
 
Vi er på jakt etter deg som er ferdig med spesialisering i allmennmedisin. Du har god kjennskap til fagfeltet og du har erfaring fra arbeid med institusjonens målgruppe. Du er opptatt av å skape gode tjenester og et godt arbeidsmiljø. Videre legger du til rette for institusjonens gode samarbeidsarenaer, både interne og eksterne. Hvis du i tillegg motiveres av å arbeide i en etat og på et tiltak med et meningsfylt samfunnsoppdrag og institusjonsmandat, håper vi du tar kontakt med oss.

Adamstuen omsorgssenter er en heldøgnsinstitusjon med leiligheter og hybler for 43 beboere i aktiv rus med somatisk- og psykiske lidelser. Vi er opptatt av å møte brukerne våre med respekt, tålmodighet og som medmennesker. I rollen som overlege vil du bl.a. ha ansvaret for å veilede ansatte i daglige utfordringer, slik at våre beboere opplever en trygg og god hverdag. Omsorgssenteret har det siste året gjennomfør store endrings- og utviklingsarbeid. Dette skal fortsette, og omsorgssenteret har fått i oppdrag å etablere tilbud med forsterket omsorg for brukere med langvarig og omfattende rusproblemer. 

Velferdsetaten bygger sitt arbeid på nasjonale og lokale strategier, og etaten har derfor de seneste årene vært under stor omstilling for å tilpasse seg. Videre omstillingsarbeid må påregnes som et ledd i kommunens vedtatte strategier og handlingsplaner.

Overlegestillingen er nyopprettet, og det gir store muligheter for å være med å forme stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Ha det medisinskfaglige ansvaret og samt etablere ny praksis for forskrivning ved omsorgssenteret, i samarbeid med institusjonens ledelse
 • Utføre kliniske oppgaver av allmennmedisinsk karakter, blant annet generell indremedisin, infeksjonssykdommer, sårproblematikk, rusmedisin og psykiatri
 • Delta i den faglige utviklingen av omsorgssenteret
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere (fastleger, spesialisthelsetjeneste og NAV).
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer og studenter
 • Delta i felles legemøter i RHA, inngå som en del av det medisinskfaglige miljøet i RHA
 • Overlege kan måtte påregne arbeid/tilsyn og veiledning på andre institusjoner ved behov

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Dokumentasjon på godkjent LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, eller annen relevant spesialisering
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felleseuropeiske rammeverket for språk
 • Erfaring fra allmennmedisinsk arbeid, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Gode IKT kunnskaper, gjerne erfaring med Office 365, Gerica og andre systemer som benyttes i Oslo kommune
 • Tilfredsstillende politiattest kreves før tilsetting og må fremlegges før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning.

Personlige egenskaper
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å jobbe godt i et tverrfaglig miljø
 • Evne til å strukturere eget arbeid
 • Er fleksibel med evne til å tilpasse seg i en hektisk hverdag
 • Er god på selvledelse – tar initiativ og fullfører
 • Du er opptatt av arbeidsmiljøet og ser viktigheten av et godt samarbeid på tvers av profesjoner
 • Du har gode holdninger og verdier som setter beboerne i fokus
 • Evner å stå i utfordrende og uforutsette situasjoner
 • Kan jobbe selvstendig med legefaglige oppgaver
 • Er engasjert og motivert for arbeid med brukergruppen
 • Evner å møte mennesker i krise
 • God forståelse for rammer og roller i kommunalt rusarbeid

Vi tilbyr
 • Et utfordrende og tverrfaglig arbeidsmiljø innen et spennende fagfelt
 • Godt arbeidsmiljø og faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for både faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale og iht. Oslo kommunes tariff avhengig av kvalifikasjoner
 • Fleksitidsordning og arbeid på dagtid
 • IA-bedrift
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler
  arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 %
  av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
Vi ser frem til å høre fra deg.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Velferdsetaten
Kontaktperson
Navn: Gurinder Pal Kaur Bains
Tittel: Institusjonssjef
Telefon: 21802180
Arbeidssted
Kirkeveien 161
0450 OSLO